RELACJA Z KONFERENCJI
IV Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”


-

Kielce

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji
Studencko-Doktoranckiej

„Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”

14 maja 2019 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka

 

Język jako świadectwo kultury.

Język. Kultura. Społeczeństwo

 

zorganizowana wspólnie przez Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne, Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na różne zakresy badań nad językiem dawnym i współczesnym polskich wspólnot komunikatywnych, różne metody opisu języka oraz wymiana spostrzeżeń i doświadczeń podczas dyskusji.

Swój udział zgłosiło łącznie 50 studentów i doktorantów z 16 ośrodków naukowych, tj.: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu
w Białymstoku oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wszystkich zgromadzonych gości powitał opiekun Studenckiego Koła Naukowego Dialektologicznego pan prof. UJK dr hab. Stanisław Cygan. Następnie Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia pani prof. UJK dr hab. Monika Szpringer i Dziekan Wydziału Humanistycznego pan prof. UJK dr hab. Janusz Detka uroczyście otworzyli IV Ogólnopolską Naukową Konferencję Studencko-Doktorancką „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”.

Słuchacze mieli możliwość wysłuchania bardzo ciekawych referatów, którym często towarzyszyły prezentacje multimedialne. Wybrane tematy dotyczyły: stereotypów, konceptualizacji, językowego sposobu wyrażania tożsamości na podstawie nazw sklepów, lokali i punktów usługowych, wartościowania na przykładzie wypowiedzi
z programu telewizyjnego, słowników gwarowych, metafor w stylu popularnonaukowym i naukowym, wykładników językowej kreacji postaci kobiecych, miejsc niewyrażalnych w wybranych opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, analizy ilościowej i jakościowej słów kluczowych związanych z zachowaniami wzrokowymi w utworach Lwa Tołstoja, świata wartości, operatorów metatekstowych jako narzędzi wywierania wpływu na odbiorcę, męskich i kobiecych wzorców grzecznościowych w środowisku akademickim, materialności języka, języka i stylu wypowiedzi młodych Polaków na przykładzie portali społecznościowych: Facebook
i Instagram, mediolingwistycznego charakteru opowiadań fanowskich, analizy dyskursu religijnego w wybranych mediach polskich, memów, językowego kształtowania wizerunku trenerki fitness na podstawie fanpage’a FitMatkaWariatka, produktów kreacji rzeczywistości za pomocą języka, pozajęzykowych narzędzi służących kreacji obrazów świata w prasie, „skrzydlatych” słów z antyku w języku polskiej i niemieckiej prasy, matryc frazemotwórczych we współczesnej polszczyźnie, mody językowej wśród dzieci, wpływu rodzica na rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka w czasach wzrastającej siły mediów, realizacji struktury opisu na podstawie wypowiedzi ustnych i pisanych osób z uszkodzonym słuchem, rozmowy jako narzędzia w terapii logopedycznej afazji, kontaktów językowych wybranych germańskich dialektów wyspowych w południowej Polsce i północnej Słowacji, języka jako wyrazu kultury ludowej na przykładzie gwary wiśniowskiej, sprawności posługiwania się wybranymi elementami strategii informacyjno-weryfikacyjnej
u zdrowych osób w fazie późnej starości, zróżnicowania polszczyzny dawniej i dziś
w województwie podkarpackim, obrazu wsi utrwalonego w języku najstarszych mieszkańców miejscowości Gwoździec, charakterystycznych dla Kielecczyzny pod względem fonetycznym cech gwarowych utrwalonych w dziewiętnastowiecznych nazwiskach, wpływu ustawy dekomunizacyjnej na urbanonimię miasta Boryspol (Ukraina), zapożyczeń z języków obcych w toponimii wschodniej części powiatu nowotarskiego, najbardziej i najmniej popularnych nazw ulic w gminach i małych miastach województwa świętokrzyskiego, stosowania języka ekonomii, poezji prawa
i interpretacji wyrażeń oraz zwrotów języka prawnego, urbanonimów metaforycznych w przestrzeni onimicznej Białegostoku, nazwisk derywowanych odapelatywnie na przykładzie gminy Kruszyna, lingwistyki kryminalistycznej, języka osobistego
w koncepcji Jaspera Juula jako przykładu języka familijnego, realizacji retorycznej zasad prepon na wybranych przykładach tekstów popularnonaukowych, technik konstruowania sloganów reklamowych piwa marki Żywiec na tle teorii aktów mowy, nowomowy, budowy i funkcji grup apozycyjnych w wybranych tekstach Łukasza Górnickiego oraz aktualnego stanu i perspektyw rozwoju ukraińsko-polskiej leksykografii.

Obradom w sekcjach o charakterze: językoznawczym, literaturoznawczym, kulturoznawczym i psycholingwistyczno-neurologiczno-logopedycznym przewodniczyli pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i członkowie Kieleckiego Towarzystwa Naukowego: pani doktor Monika Bator, pani prof. UJK dr hab. Alicja Gałczyńska, pani prof. UJK dr hab. Barbara Gierszewska, pan prof. UJK dr hab. Krzysztof Jaworski, pan prof. UJK dr hab. Andrzej Kominek, pan prof. UJK dr hab. Stanisław Cygan i pani mgr Monika Jaworska. Pokłosiem spotkania będzie wieloautorska monografia naukowa opublikowana w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym uczestnikom, słuchaczom
i przewodniczącym obrad za udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji
Studencko-Doktoranckiej Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie wydarzeniem i przybycie przedstawicielom mediów, pani Magdalenie Nowak z Radia Em Kielce oraz panu Piotrowi Kwaśniewskiemu i panu Danielowi Lenartowi z Radia Kielce oraz za przygotowanie relacji ze spotkania:

http://www.em.kielce.pl/ciekawostki/miasto/dyskutowali-o-kulturze-jezyka

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-85812

Dziękujemy Bistro Luksus za przygotowane posiłki i sprawne przeprowadzenie przerwy obiadowej.

 

 

Sprawozdanie przygotowała:

mgr Aleksandra Kasprzyk,

Sekretarz komitetu organizacyjnego IV Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Studencko-Doktoranckiej

Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo