RELACJA Z KONFERENCJI
Pracownik nie praca, nie ucieknie? Współczesne tendencje na rynku pracy


-

Płock

Na Wydziale Administracji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w dniu 10 maja 2019 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych zatytułowana : „Pracownik nie praca, nie ucieknie? Współczesne tendencje na rynku pracy.” Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek oraz Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Komitet Organizacyjny Konferencji stanowili dr Agata Skorek, dr Rafał Kania i dr Tadeusz Milke.

Miło nam było powitać ponad 50 gości, w tym przedstawicieli lokalnego samorządu, m.in. Starostę Płockiego Mariusza Bieńka, Sekretarza Miasta Płocka Krzysztofa Krakowskiego oraz przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych: Dyrektor ZUS Oddział w Płocku Beatę Pawlińską-Wiak, Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Daniela Olendra, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Małgorzatę Bombalicką, przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filii w Płocku, Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy Inspektoratu w Warszawie Oddziału w Płocku, władze spółek komunalnych: Wodociągi Płockie sp. z o.o., MTBS sp. z o.o. w Gostyninie i innych.

Od godziny 10.00 do 16.00 uczestnicy mogli wysłuchać blisko dwudziestu referatów poświęconych m.in. problematyce migracji pracowników, zmian w prawie pracy, aktywizacji osób bezrobotnych, zatrudniania cudzoziemców, zatrudnienia w samorządzie terytorialnym, dostosowywaniu programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, bezpieczeństwa informacyjnego pracownika oraz rynków pracy krajów sąsiednich. Starosta Płocki Mariusz Bieniek wygłosił wstępne przemówienie dotyczące lokalnego rynku pracy, zwracając uwagę na spadek bezrobocia i otwarcie rynku dla pracowników z Ukrainy. Konferencja stała się forum wymiany informacji i poglądów między prelegentami z kilkunastu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz przedstawicielami praktyki.

Pierwszy panel poprowadził dr hab. prof. UKW Radosław Krajewski. Przewodnim tematem panelu była migracja pracownicza. Interesujące wyniki badań dotyczących imigracji zarobkowej pracowników narodowości ukraińskiej przedstawiła mgr Anna Grochowska z Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w temacie Warunki pracy oraz determinanty imigracji obywateli Ukrainy do województwa mazowieckiego. Wynikało z nich, iż zdecydowanie najwięcej, bo aż 28% wszystkich zezwoleń na pracę w Polsce uzyskanych przez obywateli Ukrainy wydano w województwie mazowieckim. Najistotniejszym czynnikiem przyciągającym migrantów jest zamożność województwa mierzona PKB per capita. Aspekt odległości do poszczególnych województw w Polsce ani warunki bytowania nie są (statystycznie) istotną determinantą podejmowania decyzji o emigracji z Ukrainy. Według badań czas pracy imigrantów z reguły przekracza 47 h tygodniowo. Dr Piotr Sadowski (UMK w Toruniu) omówił temat Czy zezwolenia na pracę w Polsce i oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia obywatelowi państwa trzeciego wykonywania pracy w Polsce są komplementarnymi instrumentami odpowiadającymi na potrzeby polskiego rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców?, zauważając w tej dziedzinie kilka wymagających zlikwidowania luk prawnych. Dr Agata Skorek (SWPW, Płock) w referacie Brexit – koniec migracji pracowników z UE? mówiła o zasadzie swobodnego przepływu pracowników, odczuwalnym spowolnieniu migracji Polaków i obywateli innych państw grupy A8 do Wielkiej Brytanii, napotykanych przez  nich przeszkodach w znalezieniu zatrudnienia aktualnych kierunkach migracji, oraz perspektywach dalszego przepływu pracowników między Wielką Brytanią a pozostałymi państwami UE w świetle najnowszych decyzji politycznych. Dr Edyta Bogdańska (SWPW, Płock) omówiła najnowsze i budzące duże zainteresowanie zmiany w prawie pracy m.in. w przedmiocie urlopów i wynagrodzeń.

Drugiej sesji przewodniczyła dr hab. Iwona Barwicka-Tylek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Zgromadzeni goście wysłuchali m.in. prelekcji dr hab. Olhy Zolotar (Narodowa Akademia Nauk Prawnych Ukrainy, Kijów) nt. Bezpieczeństwo informacyjne pracownika, doc. dr Anfisy Naszinec-Naumovej (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenko, Kijów), nt. Methods of work with personnel in the field of information protection system, dra Krzysztofa Buczkowskiego (PWSZ, Płock), nt. Motywacja do odbycia stażu wyznacznikiem aktywności zawodowej osób bezrobotnych, dra Marcina Kazimierczuka (UWM, Olsztyn), nt. Zrzeszanie się w związki zawodowe pracowników sektora publicznego, mgr Elżbiety Wituskiej (SWPW), nt. Kontrowersje natury formalno – prawnej w przedmiocie kluczowych zmian w zakresie nawiązania oraz trwania stosunku pracy organu wykonawczego gminy na przykładzie Prezydenta Miasta Płocka), prof. nadzw. dra hab. Zbigniewa Bukowskiego (UKW, Bydgoszcz), nt. Szkolnictwo wyższe a rynek pracy oraz doc. dr Larisy N. Utkiny (Moscow State University of Psychology and Education), nt. Russian labour market in the sphere of education.

Ostatnia sesja, którą moderował dr hab. prof. UKW Zbigniew Bukowski, zaczęła się od omówienia przez dra Andrzeja Jagodzińskiego (PWSZ, Płock) i dr Agnieszkę Krzętowską (PW, Płock) potrzeb i oczekiwań mieszkańców subregionu płockiego w obszarze rynku pracy. Następnie mgr Agata Tymicka (KUL, Lublin) przybliżyła trudności, jakie w uzyskaniu legalnego zatrudnienia mogą mieć dłużnicy wpisani do KRD. Dr hab. Iwona Barwicka-Tylek (UJ, Kraków) zaprezentowała temat: Prawo do pracy czy może prawo do lenistwa – o nieoczywistym związku wolnego rynku i demokracji. O ostatnich istotnych również dla Polski zmianach na niemieckim rynku pracy, w tym zwłaszcza ułatwień w podjęciu pracy przez pracowników z Ukrainy mówił dr Krzysztof Garczewski (UKW, Bydgoszcz). Dr Anna Garczewska (UKW, Bydgoszcz) przedstawiła korzystne efekty otwarcia się szkolnictwa wyższego na nowatorskie kierunki i metody nauczania w zawodach poszukiwanych przez rynek ("Dziennikarstwo i komunikacja społeczna" oraz "Humanistyka drugiej generacji"). Ostatnią refleksją była prawno-naturalna perspektywa postrzegania zjawiska pracy zwłaszcza w ujęciu współczesnego libertarianizmu (Dr Olgierd Górecki, UŁ, Łódź).

Konferencyjna debata jak i towarzyszące Konferencji aktywności zorganizowane dla gości stały się okazją dla nawiązania i pogłębienia naukowej współpracy między Uczelniami, wymiany doświadczeń między przedstawicielami nauki i praktyki zajmującymi się rynkiem pracy a także promocji naszej Uczelni, miasta Płocka oraz regionu Mazowsze.

Pomocy w organizacji Konferencji udzielili członkowie Koła Naukowego Studentów Administracji Ius Publicum, którego opiekunem naukowym jest dr Agata Skorek.