RELACJA Z KONFERENCJI
„TRANSFORMACJA BEZPIECZEŃSWA MIĘDZYNARODOWEGO: UWARUNKOWANIA, ZAGROŻENIA I WYZWANIA”


-

Lwów

W dniach 22-23 marca 2018 r. we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego: uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”. Konferencja zorganizowana została w ramach konsorcjum przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu, przy współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie oraz Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych. Pomysłodawcą i koordynatorem konferencji ze strony polskiej był Dr Piotr Bajor z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ, za organizację konferencji na Ukrainie odpowiadał natomiast dr Roman Vovk z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego.

Obrady konferencji otworzył Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki Prof. Markjan Malski, który przywitał uczestników obrad i wyraził zadowolenie z faktu pierwszej edycji konferencji organizowanej we współpracy uczelni ze Lwowa, Przemyśla i Krakowa.

Następnie głos zabrała Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki Prof. Maria Zubrycka, która podkreśliła, że nieprzewidywalność, zmienność wyzwań i zagrożeń zmuszają do zastanowienia się nad kierunkiem rozwoju i skutecznym zwalczaniem międzynarodowych zagrożeń. Prof. Zubrycka podkreśliła, że tylko ludzka solidarność, wspólnota oraz wzajemny szacunek są gwarancją konsensusu, harmonii oraz pokojowego współistnienia.

W dalszej części wystąpiła Dyrektor Centrum Informacji i Dokumentacji NATO w Kijowie Barbora Maronkova. W swojej wypowiedzi dyrektor Maronkova wyraziła zadowolenie z organizacji konferencji oraz faktu spotkania w murach uniwersytetu naukowców z różnych państw, którzy zebrali się w celu omówienia wyników badań poświęconych najważniejszym aspektom i zagrożeniom współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego.

Następnie głos zabrał Konsul Generalny RP we Lwowie Rafał Wolski. „Kluczowym zadaniem zachodniej cywilizacji jest rozszerzenie przestrzeni bezpieczeństwa” – podkreślił konsul Wolski. Dodał, że wzmocnienia przestrzeni bezpieczeństwa wymaga Europa Wschodnia, przede wszystkim Ukraina. Konsul Wolski zaznaczył również, że działania w tym kierunku są zadaniem zarówno dla polityków, jak również społeczeństwa, ponieważ w tym procesie niezwykle istotny jest również cywilizacyjny wybór państwa, związany z wartościami i zasadami integracji europejskiej i północnoatlantyckiej.

Z kolei w swoim wystąpieniu Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Zdzisław Mach, podziękował władzom Uniwersytetu Lwowskiego za niezwykle owocną współpracę przy organizacji konferencji oraz wyraził nadzieję na realizację kolejnych wspólnych projektów. Prof. Zdzisław Mach podkreślił również potrzebę rozwoju kontaktów akademickich i współpracy naukowej pomiędzy polskimi i ukraińskimi uczelniami.

Następnie głos zabrał dr Paweł Trefler – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Rektor Trefler również wyraził podziękowanie za wspólną realizację projektu przez uczelnie z Krakowa, Przemyśla i Lwowa, wskazując na istotną rolę wspomnianych miast we współpracy transgranicznej. Dr Trefler podkreślił konieczność dalszej aktywizacji współpracy akademickiej pomiędzy Polską a Ukrainą i zadeklarował aktywny udział w tym procesie ze strony Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  

W inauguracji konferencji wzięli również przedstawiciele władz obwodowych oraz samorządowych Lwowa. Pełniący obowiązki Dyrektora Współpracy Międzynarodowej Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej Taras Olijniuk podkreślił działania, jakie podejmuje Ukraina oraz obwód lwowski, w kierunku udziału we wspólnej przestrzeni europejskiego bezpieczeństwa. Dyrektor Olijniuk zaznaczył, że właśnie w obwodzie lwowskim zostało stworzone specjalne centrum bezpieczeństwa w Jaworowie, gdzie prowadzone są wspólne ćwiczenia ukraińskich wojskowych z partnerami ze Stanów Zjednoczonych i wielu państw NATO. „To znaczący krok w kierunku integracji Ukrainy ze strukturami północnoatlantyckimi” – podkreślił dyrektor Olijniuk.

Z kolei kierownik Departamentu Rozwoju Urzędu Miejskiego we Lwowie Natalia Bunda podkreśliła fakt organizacji konferencji przez kilka ośrodków naukowych Polski i Ukrainy. Zaznaczyła również istotną rolę Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego w rozszerzaniu współpracy naukowej z polskimi uczelniami, jak również pozostałymi partnerami międzynarodowymi. Natalia Bunda podkreśliła również, że wspólna praca naukowców z Polski i Ukrainy jest bardzo istotna, ponieważ wyniki ich badań powinny się przekładać na decyzje polityczne, skierowane na skuteczną walką z zagrożeniami współczesnego bezpieczeństwa.

Po zakończeniu uroczystego otwarcia konferencji, odbyła się sesja plenarna, w której udział wzięła Dyrektor Centrum Informacji i Dokumentacji NATO Barbora Maronkova oraz po dwóch naukowców ze strony polskiej i ukraińskiej. Dyrektor Maronkova wygłosiła wykład poświęcony roli NATO w nowych uwarunkowaniach bezpieczeństwa międzynarodowego, natomiast  Dr Ołeksandr Kuczyk z Uniwersytetu Lwowskiego przedstawił referat na temat stosunków polsko-ukraińskich, analizując je przez pryzmat bezpieczeństwa regionalnego. Z kolei Prof. Serhij Feduniak z Państwowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach omówił nowe tendencje systemów bezpieczeństwa Europy i Eurazji.

W sesji plenarnej wystąpili również polscy naukowcy. Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ Prof. Artur Gruszczak wygłosił referat na temat roli agencji Europol w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Unii Europejskiej, natomiast Zastępca Dyrektora ds. ogólnych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Dr hab. Adrian Tyszkiewicz omówił najważniejsze koncepcje geopolityczne odnoszące się do Polski i Ukrainy w kontekście regionalnym.

Po zakończeniu sesji plenarnej, prace konferencji kontynuowane były w panelach. W dwudniowych obradach, zorganizowanych zostało 9 paneli, w których referaty wygłosiło ponad 50 naukowców, reprezentujących ukraińskie i polskie ośrodki naukowe. W trakcie obrad omówiono sytuację geopolityczną i uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego, mechanizmy i formy wielostronnej współpracy międzynarodowej w warunkach transformacji współczesnego systemu stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego, a także rolę i znaczenie instytucji oraz organizacji międzynarodowych w walce z zagrożeniami współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego.

Źródło: http://www.wsmip.uj.edu.pl/aktualnosci/wideo-i-fotoreportaze/-/journal_content/56_INSTANCE_CmM58wmNYpX1/41658/139448644