RELACJA Z KONFERENCJI
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU. SZANSE, WYZWANIA, RYZYKA I ZAGROŻENIA”


-

Dąbrowa Górnicza

Wymiana wiedzy, doświadczeń oraz sposobu postrzegania bezpieczeństwa Polski w aktualnej sytuacji geopolitycznej – to główne cele II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia”, która odbyła się w Akademii WSB w dniach 17-18 maja 2018 r.

Tegoroczna edycja poświęcona była jubileuszowi 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wpisuje się w działania Akademii związane z jej obchodami. Podczas wydarzenia zostały omówione zmieniające się uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w istniejącej sytuacji geopolitycznej, szanse, wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w różnych jej obszarach oraz rola i zadania edukacji dla bezpieczeństwa w kształtowaniu osobowości i kariery zawodowej młodzieży planującej wstąpić w szeregi służb mundurowych. Powyższe zagadnienia mają priorytetowe znaczenie dla postrzegania bezpieczeństwa Polski.

Przedsięwzięcie miało charakter międzynarodowy i realizowane było we współpracy z wojskowymi i cywilnymi ośrodkami akademickimi, przy merytorycznym wsparciu przedstawicieli instytucji i służb mundurowych, zajmujących się bezpieczeństwem.

W imieniu JM Rektor Akademii WSB prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz gości przywitał prof. dr hab. Marek Walancik, Prorektor ds. Nauki Akademii WSB. - W tworzeniu bezpieczeństwa współuczestniczymy my wszyscy. Nieustanie pojawiają się kolejne zagrożenia, dlatego tak ważna jest możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń, badań, by móc im w odpowiednim czasie przeciwdziałać. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w konferencji - dla Uczelni to potwierdzenie znaczenia problematyki, którą poruszamy - powiedział prof. dr hab. Marek Walancik.

- To dla mnie ogromny zaszczyt, że jako członek Sejmowych Komisji: Obrony Narodowej, a także Służb Specjalnych mogę uczestniczyć w konferencji poświęconej tak ważnemu obecnie tematowi, jak bezpieczeństwo narodowe. Grono znakomitych gości konferencji świadczy o randze tego wydarzenia - mówił Waldemar Andzel, Poseł na Sejm RP.

Konferencję zainaugurował wykład dla studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe pt. „Wiedza i humanizm w życiu przyszłych pokoleń", który wygłosił prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Jagiełło.

W ciągu dwóch dni trwania wydarzenia odbyły się cztery sesje konferencyjne:

 • 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Bezpieczeństwo dobrem wspólnym. Przeszłość i przyszłość w kształtowaniu bezpieczeństwa Regionu i Polski
 • Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym – nowe wymiary zagrożeń
 • Bliżej, czy dalej do współczesnego konfliktu w Europie?
 • Terenowe Organy Administracji Wojskowej i jednostki wojskowe w kształtowaniu postaw patriotycznych

Wśród konferencji uczestniczyli m.in.:

 • Waldemar Andzel – Poseł na Sejm RP
 • prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski – Radca w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Zamasz - Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • nadinsp. mgr Krzysztof Justyński – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • płk Tomasz Białas - Dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
 • płk mgr Andrzej Kłuś – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie, reprezentant Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • mł. insp. mgr Grzegorz Mucha – Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach 
 • ppłk Grzegorz Gdula – Szef 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu
 • mjr Łukasz Górny – Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach
 • prof. dr hab. Janusz Karpowicz, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

a także przedstawiciele Policji, reprezentantów Wojska, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Straży Miejskiej.

  

Kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii WSB reprezentowali dr Paulina Polko – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii WSB, prof. nadzw. dr hab. Robert Socha - Dyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym Akademii WSB, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Nowak, prof. dr hab. Jan Wojnarowski, prof. dr inż. Milan Sopoci, prof. Eng. PhD. Martin Petruf, dr Jerzy Gąsiorowski, dr inż. Krystian Mączka oraz ppłk mgr Andrzej Wystalski.