RELACJA Z KONFERENCJI
Badania publiczności w instytucjach kultury


-

Kraków

Konferencja „Badania publiczności w instytucjach kultury” odbyła się w dniach 11 – 12 kwietnia 2019 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej organizatorem był Zakład Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Krakowa oraz Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Potrzeba zorganizowania konferencji wynikała z wielu rozmów i spotkań z osobami pracującymi i zarządzającymi instytucjami kultury. Odbywały się one w dużej mierze przy okazji realizacji projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury” realizowanego pod kierownictwem dra hab. Łukasza Gawła (Zakład Zarządzania Kulturą, Instytut Kultury UJ).

Celem badań było poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Zanalizowano najczęściej wybierane kanały komunikacji z odbiorcami; motywacje, jakie kierują uczestnikami w wyborze konkretnego wydarzenia; źródła, z jakich czerpią informacje; oraz moment podjęcia decyzji, a także zjawisko współodwiedzania, czyli odpowiedź na pytanie, jakie placówki są wybierane wspólnie przez jednego odbiorcę, a więc w jaki sposób publiczność grupuje „sektory” krakowskich instytucji kulturalnych i jak między nimi „przepływa”. Badania polegały na przeprowadzeniu przez ankieterów wywiadów kwestionariuszowych z osobami odwiedzającymi zaangażowane instytucje. W każdym miejscu zostało zrealizowanych 100 wywiadów na podstawie wspólnej ankiety, łącznie blisko 3000 ankiet. Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki dwuletniego badania publiczności 19 krakowskich instytucji kultury oraz raport z projektu.

W pierwszym dniu konferencji miały miejsce referaty zaproszonych ekspertów – przedstawicieli instytucji prowadzących badania publiczności, tj. Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury, Medialabu Katowice, a także Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach i Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Ponadto słuchacze mieli możliwość zapoznania się z wynikami podobnego projektu badania publiczności miejskich instytucji kultury, przeprowadzonego w Gdańsku. W pierwszym dniu odbyła się także sesja posterowa, prezentująca 9 projektów. Dzień zakończył się spotkaniem integracyjnym, podczas którego wiele dyskusji było kontynuowanych w nieformalnej atmosferze.

W drugim dniu konferencji wygłoszono 45 referatów w 4 równoległych sesjach. Wystąpienia poświęcone były takim zagadnieniom jak: metodologia badań publiczności, badania w marketingu, media cyfrowe, odbiorcy oraz badania publiczności w poszczególnych typach instytucji – muzeach i galeriach, teatrach; publiczność festiwali. Dzięki temu uczestnicy konferencji mieli możliwość poznania aktualnych trendów i kierunków prowadzonych badań odbiorców oferty instytucji kultury w całej Polsce. Organizacja poszczególnych sesji i dyscyplina czasowa dały możliwość, aby uczestnicy konferencji przemieszczali się pomiędzy poszczególnymi salami, wybierając tematy wystąpień, którymi są zainteresowani.

Konferencja była okazją do spotkania teoretyków i praktyków zajmujących się zagadnieniami związanymi z poznaniem publiczności polskich instytucji kultury. Cieszyła się dużym zainteresowaniem osób związanych z sektorem kultury - wzięło w niej udział 240 przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych oraz naukowców z różnych ośrodków akademickich w kraju.

Link do materiałów pokonferencyjnych: https://badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja/materialy-pokonferencyjne

Tekst: Agnieszka Szostak