RELACJA Z KONFERENCJI
Racjonalizacja Gospodarki Energetycznej


-

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W dniach 17-19 listopada br. odbyła się VI edycja Konferencji Naukowo-Technicznej REGOS 2010 - "Racjonalizacja Gospodarki Energetycznej". Konferencja jest organizowana cyklicznie, co trzy lata. Organizatorem jest Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Współorganizatorem bieżšcej edycji był Urzšd Marszałkowski w Łodzi, a współorganizatorem sesji wyjazdowej Urzšd Miasta Uniejowa. Honorowy Patronat nad Konferencjš objšł Marszałek Województwa Łódzkiego pan Włodzimierz Fisiak.

W obradach brało udział ponad 60 uczestników. Na Konferencji zaprezentowano aktualny stan wiedzy, kierunki rozwojowe oraz obszary zastosowań najnowszych technologii energetycznych. Wygłoszonych zostało 26 referatów. Zebrane referaty zostały opublikowane w 138. numerze czasopisma Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery.

Z rzeczy godnych uwagi zaprezentowanych na Konferencji REGOS 2010 należy wymienić zaprezentowany przez PGE Elektrownię Bełchatów S.A. pilotażowy projekt podziemnego składowania dwutlenku węgla (CCS - Carbon Caputre and Storage), będšcy nowoœciš w skali Europy.

Innymi ważnymi tematami poruszanymi na Konferencji były m.in.: wykorzystanie wód geotermalnych w regionie łódzkim; projekt budowy elektrociepłowni hybrydowej w Uniejowie, realizowany przez IMP PŁ; wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Aliter Instytut Sp. z o.o. przedstawił projekt branżowej bazy wiedzy o energetyce i energii ze Ÿródeł odnawialnych Enbook.pl.

Podczas sesji wyjazdowej do Uniejowa uczestnicy Konferencji zwiedzili "Geotermię Uniejów" oraz kompleks turystyczno-rekreacyjny "Termy Uniejów". W trakcie częœci referatowej na Zamku zostały przedstawione inwestycje zwišzane z wykorzystaniem wód geotermalnych, a także biomasy, realizowane w Uniejowie dzięki pozyskanym funduszom unijnym. Temat ten był dyskutowany podczas konferencji prasowej z udziałem: Dyrektora IMP PŁ dr hab. inż. Krzysztofa JóŸwika prof. PŁ, Burmistrza Miasta i Gminy Uniejów Józefa Kaczmarka, Prezesa Spółki "Geotermia Uniejów" Jacka Kurpika oraz pana Bohdan Dzierżek z-ca Prezesa Zarzšdu WFOSiGW w Łodzi.

Burmistrz Miasta Uniejów pan Józef Kaczmarek zaprezentował także tworzony przez Władze Miasta Uniejów, Spółkę "Geotermia Uniejów" oraz IMP PŁ, projekt pod nazwš Regionalne Centrum Odnawialnych ródeł Energii w Uniejowie. Po prezentacji nastšpiło podpisanie listów intencyjnych z Partnerami. W niedalekiej przyszłoœci umowy o współpracy zostanš podpisane z przedstawicielami: Elektrowni Wodnej "Jeziorsko" w Łyszkowicach, gm. Pęczniew, Małej Elektrowni Wodnej na Nerze w Wartkowicach, gm. Wartkowice oraz Elektrowni Wiatrowej w Kozankach Wielkich, gm. Uniejów. Listy intencyjne zostały podpisane z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z Dyrektorem IMP PŁ. Celem podpisania tych dokumentów jest wyrażenie woli i deklaracja współpracy między Gminš Uniejów oraz "Geotermiš Uniejów" a poszczególnymi Partnerami przy realizacji Projektu Centrum.