RELACJA Z KONFERENCJI
Forum „PROREVITA 2012”


-

Łódź

V edycja Forum Naukowego „PROREVITA 2012. Polityka regionalna a rewitalizacja miast w praktyce” dobiegła końca. Pierwszy raz w województwie łódzkim doszło do spotkania i wymiany poglądów na temat rewitalizacji obszarów miejskich, w której wzięli udział reprezentanci środowiska naukowego, akademickiego, urbaniści, architekci-praktycy oraz samorządowcy – nastąpiła konfrontacja różnych punktów widzenia, wymiana rozmaitych doświadczeń. Na ile jesteśmy w stanie współpracować, na ile zobaczyć wspólne cele działań rewitalizacyjnych podejmowanych w naszym regionie? Czas na podsumowania...
Po zakończeniu konferencji wszystkie województwa, biorące udział w sesjach stwierdziły, że była to pierwsza w Polsce dyskusja na temat tego jakie instrumenty są konieczne do planowania polityki regionalnej w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. Szereg dobrych praktyk, prezentowanych na konferencji, a także wizyta w parku kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu (w drugim dniu forum) pokazują, że kluczowe jest zaangażowanie władz lokalnych , a przede wszystkim świadomość celów, które mają być osiągnięte po zakończeniu rewitalizacji. Organizatorzy mają nadzieję, że kontynuacją PROREVITY 2012 będzie spotkanie pracowników urzędów marszałkowskich na co dzień odpowiedzialnych za kształtowanie instrumentów wsparcia ochrony dziedzictwa w regionach, którzy wspólnie zastanowią się nad tym jak doskonalić i profesjonalizować swoje działania.

Naukowcy i architekci zgodnie stwierdzili, że pozytywną zmianą jest zintegrowane podejście do procesów rewitalizacji, a także zaangażowanie nie tylko władzy publicznej, ale również społeczności lokalnej w rewitalizacje. Zwrócono także uwagę na fakt, że w konferencji nie wzięli udziału przedstawiciele sektora prywatnego, tymczasem przedsięwzięcia takie jak łódzka Manufaktura czy hotel Andel’s pokazują, że inwestycje prywatne są znaczącym elementem projektów rewitalizacyjnych. Komercyjny element przedsięwzięć rewitalizacyjnych może być kluczowy w przypadku projektów, które będą realizowane w przyszłości.

Profesjonalizacja zarządzania, powiązanie planów z realnymi możliwościami finansowymi gmin, czytelne zdefiniowanie interesu publicznego (plany zagospodarowania przestrzennego) – to wszystko ma decydujący wpływ na powodzenie rewitalizacji. Warto również podkreślić, że rewitalizacje powiązane są przede wszystkim z funkcjami handlowymi, turystycznymi, kulturalnymi, uzdrowiskowymi danych obiektów i obszarów – to one w konsekwencji wpływają na pozytywny efekt ekonomiczny (zwrot środków do budżetów gmin).

Jakie są główne rekomendacje dla samorządów już realizujących rewitalizacje lub planujących rozpocząć te działania? Przede wszystkim: uświadomienie sobie problemów, jakie rewitalizacja ma rozwiązać, wyznaczenie jasnych celów i powiązanych z nimi zadań, sprawny i doświadczony zespół wdrażający i zarządzający procesem rewitalizacji, korzystanie z wiedzy ekspertów ale i z dobrych praktyk regionalnych, krajowych i zagranicznych, pozyskiwanie partnerów prywatnych, a także zaangażowanie środowiska lokalnego.