XI Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Nauczycieli, Doktorantów I Studentów (ONLINE przez Platformę ZOOM) ROLA INSTYTUCJI W ROZWOJU TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE, NA O


-

Ośrodek Naukowo-Badawczy, Rozwojowy i Wdrożeniowy "Turystyka Zdrowie Bezpieczeństwo Edukacja i Wychowanie"
Białystok, Ul. Malmeda 13B lokal 27

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:

-  zdrowie w aspekcie fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym  a kapitał ludzki,

-  świadomość (w tym świadomość zdrowotna) jako instytucja i element zdrowia,

-  metody, techniki i formy kształtujące świadomość,

-  wzrost, rozwój i konkurencyjność turystyki miejskiej, wiejskiej i na terenach leśnych,

-  bariery i czynniki wzrostu, rozwoju i konkurencyjności turystyki miejskiej, na wsi i terenach leś-nych w dobie współczesnych zagrożeń (społecznych, gospodarczych, politycznych, epidemiologicz-nych, militarnych, zagrożeń na granicy państwowej),

-  innowacyjne formy zagospodarowania czasu wolnego w turystyce  w mieście, na obszarach wiej-skich i terenach leśnych,

-  współpraca podmiotów turystyki miejskiej, obszarach wiejskich i terenach leśnych z samorządem terytorialnym, instytucjami naukowymi, edukacyjno-wychowawczymi, placówkami służby zdrowia
i instytucjami kształcącymi personel medyczny,

- działania samorządowe na rzecz rozwoju turystyki w mieście, na obszarach wiejskich i terenach leśnych,

-  instytucje i instytucjonalno-prawne aspekty zagospodarowania czasu wolnego w turystyce miejskiej, wiejskiej i na terenach leśnych podczas licznych zagrożeń.

-  prawne uwarunkowania rozwoju turystyki.

 CELE KONFERENCJI:

-  przedstawienie znaczenia zdrowia jako kategorii wieloaspektowej i interdyscyplinarnej w życiu człowieka i w gospodarce,

-  podkreślenie znaczenia czasu wolnego w rozwoju osobowości człowieka i gospodarki,

-  popularyzacja instytucji i innowacyjnych produktów, realizowanych w turystyce w mieście, na wsi
i terenach leśnych,

-  finansowanie i zarządzanie działalnością inwestycyjną w turystyce miejskiej, na obszarach wiejskich i terenach leśnych,

-  problemy gwarancji bezpieczeństwa powszechnego w realizacji celów turystycznych realizowanych w mieście, na wsi i terenach leśnych w dobie licznych zagrożeń,

-  przedstawienie charakterystyki ruchu turystycznego w mieście, na wsi i terenach leśnych w dobie licznych zagrożeń,

- przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących innowacyjnych form zagospodarowania czasu wolnego w turystyce miejskiej, wiejskiej i na terenach leśnych,

-  rozwój działalności naukowej nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów,

- integracja środowiska naukowców, praktyków, doktorantów i studentów w zakresie badanej pro-blematyki.

-  wydanie recenzowanej monografii naukowej ROLA INSTYTUCJI W ROZWOJU TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE, NA OBSZARACH WIEJSKICH I TERENACH LEŚNYCH W CZA-SIE WOLNYM W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ. 

TERMINY PRZESYŁANIA PREZENTACJI I ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH:

Do 01 kwietnia 2023 na adres e-mail: uroczanka.okopy@interia.pl

tel. 503 46 49 46 


Źródło:  http://tztirt.prv.pl

Aktualizacja:  2023-01-24