Regulamin


REGULAMIN OGÓLNY

świadczenia usług drogą elektroniczną Serwisu internetowego unikonferencje.pl

§1
 1. Korzystanie z Serwisu oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego treści.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania odpowiednio skonfigurowanych urządzeń, łącza internetowego, aktualnego oprogramowania zapewniającego bezpieczne korzystanie z zasobów sieci Internet.
§2
Misją Serwisu jest utworzenie powszechnie dostępnej platformy będącej zbiorem rzetelnych i wiarygodnych informacji o konferencjach naukowych, a jednocześnie ułatwiającej organizację konferencji oraz ich wypromowanie. §3
Serwisem administruje netKontent z siedzibą w Żywcu. §4
 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Użytkownik może nieodpłatnie korzystać z Usługi zapoznania się z udostępnioną publicznie treścią Serwisu.
 3. Skorzystanie z Usługi płatnej następuje po zapoznaniu się i akceptacji dodatkowego Regulaminu szczególnego.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z usług Serwisu.
§5
 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez osobę korzystającą z Serwisu, a powstałe w wyniku umieszczenia w Serwisie Informacji zgłoszonych przez Użytkowników, a niezgodnych z rzeczywistością lub niekompletnych, bądź o treści i charakterze bezprawnym, w tym naruszającym prawa autorskie.
 2. Odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez osobę korzystającą z Serwisu, ponosi Użytkownik zgłaszający daną Informację.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, prawem bądź Regulaminem.
 4. Administrator ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika w skutek korzystania z usług świadczonych w Serwisie, gdy szkody wyrządzone zostały z winy Administratora.
§6
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawiadomienia Użytkownika o każdej zmianie rodzaju, zakresu i warunków świadczenia usług przez Serwis.
 2. Dodatkowo każdy Użytkownik Serwisu może skorzystać z dobrowolnej i nieodpłatnej Usługi Powiadamiania.
 3. Akceptacja regulaminu i podanie zwrotnego adresu e-mail oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora Serwisu w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania.
 4. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie zrezygnować z Usługi Powiadamiania.
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo wstrzymania bądź zrezygnowania ze świadczenia Usługi powiadamiania bez uprzedniego zawiadomienia i zatwierdzenia przez Użytkownika.
 6. Usługa Powiadamiania obejmuje informowanie Użytkownika o dodaniu nowych Informacji, o działalności Serwisu, w szczególności odnośnie funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania z oferowanych Usług i misji Serwisu.
 7. Administrator Serwisu może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o dobrowolne wypełnienie ankiety obejmującej uwagi i spostrzeżenia odnośnie działania i Misji Serwisu.
§7 Administrator Serwisu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu może przetwarzać dane indentyfikujace zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz informację o czasie i zakresie korzystania z Serwisu. §8
 1. Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem ogólnym.
 2. Regulaminy szczególne umieszczone w niniejszym Serwisie stanowią integralną część Regulaminu ogólnego.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium usługodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
 4. Spory związane z wykonaniem usług będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora Serwisu.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
§9
 1. Publikacja wydarzeń na łamach serwisu unikonferencje.pl może podlegać opłacie. Opłata wynosi 100 zł netto za jedno wydarzenie.
 2. Z opłaty mogą zostać zwolnieni:
  • Publiczne uczenie wyższe i jednostki organizacyjne im podlegające;
  • Inne organizacje rządowe pożytku publicznego (np. muzea, galerie) organizujące wydarzenia bezpłatne.