Ogólnopolska Konferencja Naukowa Obszary Polonistyki VIII: (De)konstruowanie męskości. (De)mitologizacje, (dez)iluzje i (de)heroizacje męskości w literaturze, kulturze i języku


-

Internet

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koło Naukowe Polonistów mają zaszczyt zaprosić młodych badaczy i młode badaczki na kolejną interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI, która odbędzie się 28 marca 2023 roku (wtorek) w formie zdalnej na platformie Teams. Tematem tego spotkania chcemy uczynić obraz(y) mężczyzny i (nie)męskości w literaturze, kulturze i języku.

Kategorie „mężczyzna” i „męskość/męskości” są dziś oświetlane z wielu perspektyw badawczych i budzą zainteresowanie przedstawicieli i przedstawicielek różnych dyscyplin humanistyki. Sprzyja temu ich współczesne rozumienie, które ukształtowało się wraz z odejściem od przekonania o istnieniu „prawdziwej męskości”, pozornie naturalnej i uniwersalnej wizji, powszechnie obowiązującego wzorca przekazywanego przez instytucje takie jak rodzina, szkoła, wojsko; modelu, któremu należało sprostać. Zwrócenie uwagi na wieloznaczność męskości, zależność tej kategorii od momentu historycznego, szerokości geograficznej, kultury, rasy, klasy, uwarunkowań politycznych i społecznych sprawiło, że obserwujemy jej pluralizację, a także destabilizację i dewaluację jej dominującej, jednolitej wizji, co niekiedy bywa utożsamiane z kryzysem. Męskie tożsamości są dziś wieloznaczne i wielowymiarowe, otwarte i podważalne, płynne, zaś „męskość” jest traktowana jak otwarty projekt, który może być realizowany na różne sposoby.

            Inspiracją dla ósmej edycji konferencji stało się pytanie „na czym polega bycie mężczyzną i jakie jest miejsce męskości w (po)nowoczesnym świecie”. Dlatego proponujemy refleksję nad procesem (de)konstruowania męskich tożsamości w dawnej i współczesnej kulturze, śledzenie różnorodnych reprezentacji męskości i niemęskości, ich lokalności i indywidualności, obserwację związków męskości z przemocą, dominacją, mizoginią z jednej strony, a z drugiej eksplorację przestrzeni męskiej niepewności, kruchości, cierpienia, słabości, świadectw przekraczania genderowych podziałów. Pragniemy przyjrzeć się fantazmatowi „prawdziwej męskości” i rysującym się w nim pęknięciom, szczelinom otwierającym możliwość transgresji, obszarom nieokreślonej granicy pomiędzy męskością i chłopięcością, wielorakim sposobom produkowania męskości w języku, kulturze, mediach, edukacji. Jako punkt odniesienia mogą posłużyć następujące zagadnienia:

– (de)presje męskości;

– (nie)widoczność męskiego ciała;

– (nie)męskie emancypacje;

– dorastanie do męskości i (nie)męskie starzenie się;

– dyskurs płci w ujęciu porównawczym;

– historyczne, polityczne, kulturowe i społeczne uwikłania męskości;

– język i płeć – determinanty męskości w języku;

– językowa kreacja mężczyzn i chłopców w tekstach kultury;

– marginesy i maski męskości;

– męskie mitologie i projekty tożsamościowe;

– męskości pograniczne;

– męskości utopijne i wyobrażone;

– męskość – teorie i praktyki, rewizje i kontynuacje;

– męskość wobec kobiecości;

– mężczyzna i męskość w aforyzmach, anegdotach i przysłowiach;

– narodowe matryce męskości;

– obraz mężczyzny w mediach (w prasie, telewizji, Internecie);

queerowanie męskości;

– stereotyp mężczyzny w języku;

– wizerunek mężczyzny w językowym obrazie świata;

– zarządzanie męską cielesnością.

Powyższe zagadnienia stanowią otwarty katalog sugestii – liczymy na podjęcie także innych tematów związanych z zarysowaną problematyką.

Na propozycje tematów planowanych wystąpień w języku polskim (przewidujemy piętnastominutowe referaty) wraz z abstraktem czekamy do 26 lutego 2023 roku. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w pliku programu Word zawierających: imię i nazwisko oraz stopień naukowy i afiliację referenta/referentki, tytuł wystąpienia oraz abstrakt (do 1000 znaków) na adres mailowy: obszarypolonistyki8@gmail.com. Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych pomysłów. Informacje dotyczące akceptacji tematu zostaną przekazane mailowo do 5 marca 2023. Szczegółowe informacje organizacyjne przekażemy wraz ze wstępnym programem konferencji do 20 marca.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje koszty publikacji tekstów pozytywnie zaopiniowanych do druku w recenzowanej monografii z cyklu Obszary Polonistyki. Publikacja w formie elektronicznej ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Aktualizacja:  2023-01-17