4th International Conference „Constitutions and Constitutional Law in the World”


-

Online (Microsoft Teams)
Online (Microsoft Teams), Online (Microsoft Teams)

Szanowni Państwo,

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Constitutions and Constitutional Law in the World".


➡️ KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 10 sierpnia 2024 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Konferencji także na niedzielę 11 sierpnia 2024.


➡️ CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat konstytucji i szeroko pojętego prawa konstytucyjnego oraz zagadnień ustrojowych i problemów ze styku prawa i nauk politycznych.

Konstytucje oraz prawo konstytucyjne poruszymy tak w perspektywie współczesnej, jak i historycznej.

Prezentacje mogą dotyczyć konstytucji i prawa konstytucyjnego poszczególnych państw (np. prawa konstytucyjnego Polski, Brazylii, Chin, Stanów Zjednoczonych), mieć charakter porównawczy (np. porównanie konstytucji Ukrainy i Włoch) lub stanowić interdyscyplinarną próbę rozwiązania problemów i wyzwań konstytucyjnych (np. wykorzystanie narzędzi ekonomii, socjologii lub nauk politycznych do rozwiązania kwestii konstytucyjnych).

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Konstytucje pisane i niepisane
• Prawa człowieka i prawo konstytucyjne
• Zasady prawa w trakcie stanu wojennego
• Ograniczenia (i pominięcia) praw człowieka w różnych konstytucjach
• Postanowienia, które powinny/nie powinny być zawarte w konstytucjach
• Prawa majątkowe w konstytucjach
• Systemy prezydenckie i parlamentarno-gabinetowe
• Regulacje podatkowe w konstytucjach
• Stany wyjątkowe
• Sądy konstytucyjne i ich rola
• Porównanie konstytucji
• Praworządność
• Zasady prawa
• Ochrona wartości konstytucyjnych
• Sądy najwyższe i konstytucje
• I wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


➡️DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


➡️ KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• Prof. Christopher Kelley, LL.M. (University of Arkansas School of Law) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Julia Szwiec (Uniwersytet Gdański; Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i Sądzie Okręgowym w Warszawie) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


➡️ UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Prześlij abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/vmfNBoN8uTWJRost9

2️⃣ Rejestracji poprzez powyższy formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 31 lipca 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

????Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
????Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 1 sierpnia  2024 r.

3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2024 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:
1️⃣ Wypełnienij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/7EjwCCU1DdyRnNRr7
 
2️⃣ Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 4 sierpnia 2024 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2024 r. (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).


➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 239 zł / 60 EUR – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 279 zł / 70 EUR – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE) – 2 opcje:
• 129 zł / 35 EUR – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
• 159 zł / 40 EUR - certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.


Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:

– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Constitutions Conference”

* Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


➡️FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 15-20 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.


➡️ PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Anatolia Tymchenko, na adres: tymchenko@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia na konferencji!

_______________________________
Center for American Studies - O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://fb.me/e/2M1K1AUpm

Aktualizacja:  2023-10-17 22:59:35