II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "OBLICZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Gospodarka w warunkach zwiększonej niepewności i ryzyka


-

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
Elbląg, ul. Grunwaldzka 137

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej od zawsze obarczone było ryzykiem, a niepewność towarzyszyła niemal wszystkim decyzjom o charakterze strategicznym i bieżącym. Niepewność często wynika z nieprzejrzystego mechanizmu podejmowania decyzji i nasila się wraz z pojawiającymi się wstrząsami gospodarczymi i politycznymi. Choć przyczyn i rodzajów niepewności jest wiele, ich wspólną cechą jest tworzenie mniej atrakcyjnego środowiska do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku determinującym czynnikiem funkcjonowania globalnej gospodarki stało się powszechne poczucie niepewności i nieprzewidywalności. Wynika ono z doświadczenia ogólnoświatowej pandemii Covid-19, której konsekwencje w dalszym ciągu są odczuwalne w życiu społecznym i gospodarczym. Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r. wywołała katastrofalny kryzys humanitarny i zagroziła stabilności stosunków geopolitycznych. Konsekwencją pandemii i wojny jest m.in. spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego, wzrost inflacji i zadłużenia, zakłócenia w funkcjonowaniu ogólnoświatowych rynków produktów strategicznych – m.in. zbóż i surowców naturalnych. Sytuacja ta, wraz nasilającym się kryzysem klimatycznym i energetycznym powoduje obniżenie poziomu bezpieczeństwa  energetycznego i żywnościowego na świecie.

Wszystko to wymusza na przedsiębiorstwach konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków geopolitycznych, występujących szoków podażowych i cenowych, bardziej kosztownych wzorców handlu i znacznego przekierowania w handlu energią. Jednocześnie nakłada się na to rozwój sztucznej inteligencji, wywierającej w coraz większym stopniu wpływ na zatrudnienie, gospodarkę i społeczeństwo. Nowa rzeczywistość gospodarcza odznaczająca się zwiększonym poziomem niepewności i ryzyka prowokuje do zastanowienia się nad następującymi zagadnieniami:

 1. Wpływ inflacji, kryzysu pandemicznego i geopolitycznego na gospodarkę;
 2. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach kryzysowych;
 3. Handel międzynarodowy w aspekcie konfliktu;
 4. Rynek pracy i migracja kapitału ludzkiego w warunkach ryzyka i niepewności;
 5. Działania przedsiębiorstw dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw;
 6. Działania państw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego
 7. Światowy kryzys klimatyczny i energetyczny;
 8. Transformacja gospodarcza w kierunku dekarbonizacji i gospodarki obiegu zamkniętego;
 9. Przemysł przyszłości – perspektywa wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0

Te i inne zagadnienia staną się przedmiotem dyskusji prowadzonej podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomiczny Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Stosownie do ww. zagadnień badawczych zapraszamy do przygotowania wystąpienia na konferencji i rozdziału w monografii naukowej, w następujących obszarach badawczych:

 1. Funkcjonowanie rynków dóbr, usług, pracy, paliw i energii - kryzys to szansa której nie można zmarnować
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach zwiększonej niepewności i ryzyka
 3. Funkcjonowanie i zmiany na rynku TSL: Transport – Spedycja – Logistyka
 4. Finansowanie działalności gospodarczej
 5. Gospodarka Unii Europejskiej i państw członkowskich w okresie kryzysu i zwiększonej inflacji
 6. Współpraca międzynarodowa i korporacje międzynarodowe przedsiębiorstw w obliczu zmian geopolitycznych
 7. Transformacja w kierunku „zielonej i błękitnej gospodarki” o gospodarki o obiegu zamknięty jako odpowiedź na kryzys klimatyczny i energetyczny
 8. Warunki rozwoju i wpływ sztucznej inteligencji na konkurencyjność gospodarki

Ważniejsze informacje i terminy:

- 15 marca 2024 r. - zgłoszenia na konferencję

- 22 marca 2024 r. - informacja o zakwalifikowaniu wystąpień

- 12 kwietnia 2024 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej

- 26 kwietnia 2024 r. - dostarczenie referatu na konferencję

Prelegenci otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające udział w konferencji. Zastrzegamy możliwość wyboru referatów. Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w monografii.  W przypadku studenta niezbędna jest pozytywna opinia tekstu opiekuna naukowego.

Wydawnictwo Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zostało pozytywnie ocenione przez Komisję Ewaluacji Nauki oraz znalazło się w rozszerzonym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80 pkt).

 

Strona konferencji:

https://ans-elblag.pl/2-ogolnopolska-konferencja-naukowa-oblicza-przedsiebiorczosci.html