Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Informacja, komunikacja, wiedza"


-

Online (Microsoft Teams)
Online (Microsoft Teams), Online (Microsoft Teams)

Szanowni Państwo!

Center for Science & Technology i Center for American & European Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Informacja, komunikacja, wiedza”.


➡️KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 26 października 2024 między 9.00 a 14.30 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby prelegentów zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 27 października 2024.


➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja skupiona wokół trzech szeroko pojętych zagadnień: informacji, komunikacji i wiedzy (z perspektywy tak współczesnej, jak i historycznej).

Problematykę konferencji podejmiemy zarówno od strony nauk społecznych i humanistycznych (m.in. prawa, ekonomii, socjologii, filozofii, komunikacji społecznej czy kulturoznawstwa), jak i od strony nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych.

Wystąpienia dotyczyć mogą dowolnie wybranych państw świata.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na danych
• Historia komunikacji i rozwoju wiedzy
• Analiza postępów w dziedzinie telekomunikacji, w tym sieci 5G, Internetu rzeczy (IoT), bezpieczeństwa sieci i komunikacji satelitarnej.
• Problemy kształcenia i rozwoju zawodowego
• Przemysł 4.0: analiza wpływu nowych technologii na automatyzację procesów produkcyjnych
• Rozwój sieci komunikacyjnych – perspektywy i wyzwania
• Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
• Neurobiologiczne, kognitywistyczne i psychologiczne aspekty powstawania ludzkiej wiedzy
• Analiza danych i big data: wykorzystanie danych do podejmowanie decyzji biznesowych
• Bezpieczeństwo cybernetyczne: ochrona danych osobowych i firmowych
• Regulację prawne komunikacji i przetwarzania danych
• Programowanie i rozwój oprogramowania: zarządzanie projektami informatycznymi
• i wiele więcej!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Nie cenzurujemy wystąpień z przyczyn politycznych lub światopoglądowych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies. Akceptowane są także wystąpienia w formie posteru.


➡️DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet im Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich) – Członek Komitetu Naukowego.
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for American & European Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/UYh9MMVTYJhJ4XKm8

2️⃣ Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 15 października 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).
->Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
->Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 16 października 2024 r.

3️⃣ Wnieś opłatę za konferencję na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 18 października 2024 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:
1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/KtL5m3mqnbZGJsV7A

2️⃣ Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 18 października 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowe. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 20 października 2024 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).


➡️OPŁATA ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:

Konferencja Informacja, komunikacja, wiedza”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w kongresie.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


➡️ PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


➡️FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Organizatora.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).


➡️PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Anatolia Tymchenko na adres e-mail: tymchenko@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

____________________
CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY

Center for Science & Technology funkcjonujące w ramach polsko-amerykańskiego Stowarzyszenia Center for American Studies (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247) jest towarzystwem naukowym realizującym swoją misję naukowo-badawczą w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i swój statut.

Organem nadzorującym działalność Center for Science & Technology i Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for Science & Technology prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.


Źródło:  https://fb.me/e/VCOcIYnu

Aktualizacja:  2024-01-06 14:18:32