II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie i logistyka w teorii i praktyce"


-

Poznań

Szanowni Państwo,

 

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Zarządzanie i logistyka w teorii i praktyce".

 

➡️KIEDY?

Konferencja odbędzie się w piątek 31 maja 2024 między 17:00 a 21:30 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 1 czerwca 2024.

 

➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Celem konferencji jest przedstawienie problemów teoretycznych i praktycznych zarządzania i logistyki oraz stojących przed nimi współczesnych wyzwań i prób ich rozwiązań. 

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

• czy istnieje idealny system logistyczny?
• logistyka konfliktów zbrojnych 
• historia oraz rozwój logistyki
• logistyczne case-studies (np. ważność kanału Sueskiego w systemie transportowym)
• teorie zarządzania w praktyce (case-studies)
• kluczowe wyzwania zarządzania organizacjami 
• zarządzanie w sferze publicznej vs. prywatnej
• wpływ poprawnego zarządzania na efektywność biznesu
• kryteria (miary) skutecznego zarządzania organizacją
• prawne aspekty logistyki i zarządzania

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

 

➡️DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) – Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr Monika Walicka (Politechnika Białostocka) – Członkini Komitetu Naukowego.
• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (President of the Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego

 

➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1. Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/v1exAXCBZyUTTZEEA

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 21 maja 2024 r. 


Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. 
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 22 maja 2024 r.


3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 24 maja 2024 r.

 

➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: 
https://forms.gle/e1EiqdcunULsh2868

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 23 maja 2024 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3.Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 25 maja 2024 r. (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; harmonogram z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

 

➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 139 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 169 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 65 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja "Zarządzanie i logistyka".

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

 

➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

 

➡️FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). 
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji). 
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

 

➡️PYTANIA?

W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Panią Yaną Sergej, pod adresem sergej@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji! 

_________________________________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES – O NAS

 

Center for American Studies  jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/605975188359042/

Aktualizacja:  2024-01-16