II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dobra kultury, tożsamość historyczna, dziedzictwo narodowe - ujęcie interdysyplinarne"


-

Online
Online, Microsoft Teams

Szanowni Państwo,

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w  II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Dobra kultury, tożsamość historyczna, dziedzictwo narodowe – ujęcie interdyscyplinarne". 


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 25 października 2024 między 16.30 a 21.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Kongresu także na sobotę 26 października 2023.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Konferencja ma na celu dyskusję na temat zagadnień związanych z tożsamością narodową i historyczną oraz dziedzictwem kulturowym.
Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do omawianej problematyki, w toku konferencji poruszony zostanie szereg zagadnienień z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (kulturoznawstwa, prawa, historii, socjologii, sztuki, filozofii, stosunków międzynarodowych, językoznawstwa i innych).
Dyskutować będziemy w celu odnalezienia teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które przyczynią się do ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego wybranych państw i społeczeństw (Polski, Europy i reszty świata).


Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

• Duma z pochodzenia a podejście do patriotyzmu
• Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego wybranych społeczeństw, narodów i grup etnicznych (np. Żydzi, Aborygeni, Ślązacy, Tybetańczycy) w dobie globalizacji
• Nacjonalizm a patriotyzm – różnice i zagrożenia w kontekście historycznych i obecnych wydarzeń politycznych
• Krajowe i międzynarodowe prawo ochrony dóbr kultury – wybrane problemy
• Rola instytucji kultury w ochronie dóbr kulturowych i narodowych
• Dziedzictwo historyczne w perspektywie turystycznej jako czynnik rozwoju regionalnego
• Globalizacja a regionalizacja – jaki kierunek obrać?
• Urynkowienie vs. upaństwowienie kultury, czyli ekonomiczne modele ochrony dziedzictwa kulturowego.
• Kultura popularna jako element dziedzictwa kulturowego
• Współczesne wyzwania związane z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego wybranych społeczeństw, narodów i grup etnicznych
• Zaakceptowanie własnej historii w kontekście polityki międzynarodowej
• Interdyscyplinarny wymiar badań nad dziedzictwem kulturowym i historycznym
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący różne dziedziny nauki.
Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów. Młodych i doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


JĘZYKI KONFERENCJI

Prezentacje mogą być wygłaszane w następujących językach:
Polski
Angielski
Ukraiński
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Samanta Kowalska (Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine; wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitet Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Center for American Studies Ukraine) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE INFORMACJE

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

1. Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/WhNdWMMHdzkphe5r7
2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 14 października 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 15 października 2023 r.

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 17 października 2023 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/6YXKZ5GHs5yXGV3p8
2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 18 października 2024 r.
* Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 20 października 2024(uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”)

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 199 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

• 229 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):

• 119 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

• 149 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej pocztą.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – II Konferencja Dobra kultury"


*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 15-20 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

PYTANIA?

W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatori Konferencji, Pani Magdaleny Kluski, na adres: kluska@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia na konferencji!
________________________________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NAS
Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.
Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://fb.me/e/1va5nNoqM

Aktualizacja:  2024-03-24