IV Ogólnopolska Konferencja "Podatki i finanse w Polsce, Europie i na świecie. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne."


-

Konferencja Online

Szanowni Państwo,

Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Podatki i finanse w Polsce, Europie i na świecie. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne".

KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 31 sierpnia 2024 roku między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 1 września 2024.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętych podatków i finansów w Polsce, Europie i na świecie z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, ekonomicznych, społecznych i politycznych.Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję problematykę podatków i finansów z perspektywy tak historycznych, jak i współczesnych wymiarów ich funkcjonowania w Polsce, Europie i na świecie.

PRZYKŁADOWE (PROPONOWANE) OBSZARY TEMATYCZNE:

• Europejskie i światowe systemy podatkowe
• Wyzwania prawa podatkowego i możliwe kierunki zmian
• Raje podatkowe w Europie i na świecie
• Polityka podatkowe UE w dobie post-COVID-19
• Problematyka polskiego, europejskiego i światowego prawa finansowego
• Historia finansów – case studies
• Finanse publiczne wobec wyzwań XXI wieku
• Prawa i obowiązki konsumentów na rynku finansowym
• Problematyka poszczególnych podatków (np. PIT, CIT, VAT, akcyza)
• Rynki kapitałowe w Europie i na świecie
• Analizy rynków surowców (commodities)
• Podatki a regulacje spółek oraz struktur holdingowych
• Inwestycje w akcje, obligacje, ETFy, kryptowaluty, kontrakty CFD i inne aktywa oraz instrumenty spekulacyjna
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr Julia Szwiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i Sądzie Okręgowym w Warszawie) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Adrian Rycerski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; kancelaria SMMLegal) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Center for American Studies Ukraine) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE:

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego: Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/EXYRhSfiyx4wA2ub6 Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 21 sierpnia 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 22 sierpnia 2024 r. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2024 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego: Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/m6vo4FaLCbJ5wLax7 Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 24 sierpnia 2024 r.Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie: niemożliwością otrzymania certyfikatu). Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany słuchaczom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2024 r. (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznać się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; harmonogram z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO:

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – IV Ogólnopolska Konferencja "Podatki i finanse w Polsce, Europie i na świecie"*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA:
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, pana Alexa Statkevych na adres e-mail: statkevych@cfasofficial.comChętnie pomożemy.Do zobaczenia na konferencji!

________________________________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES – O NAS

CENTER FOR AMERICAN SRUDIES jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

CENTER FOR AMERICAN STUDIES prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.