IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Oblicza Wojny" pt. Wojna – progres czy stagnacja?


-

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a

towarzyszącymi im konsekwencjami. Bez względu na to, z jakim typem konfliktów mamy do czynienia, niezależnie od epoki i warunków społeczno-politycznych, zawsze niosą one skutki,z reguły te negatywne – zniszczenia we wszelkich sferach życia ludzkiego oraz zahamowanie rozwoju. Jednak wojny są również czynnikiem, który motywuje do rozwoju badań, techniki, inwestycji w infrastrukturę i wielu innych działań. Wytworzone na rzecz wojska technologie znajdują też często zastosowanie w obszarach pozamilitarnych. Wojny wpływały na losy poszczególnych ludzi, jednym łamiąc życie, innym – stwarzają możliwości rozwoju i kariery.Naszym zamierzeniem jest wskazanie podczas obrad wpływu konfliktów na różne dziedziny oraz sprowokowanie do dyskusji na temat: Wojna – postęp czy stagnacja?

Proponowane płaszczyzny badawcze

• wojsko• nauka i technika• gospodarka• medycyna• biografistyka• społeczeństwo• kultura• polityka i ideologia• środowisko naturalne

Z pewnością wskazane przez nas płaszczyzny dyskusji nie wyczerpują wszystkich możliwości, stąd jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Tradycyjnie też, na naszej konferencji nie stawiamy ograniczeń chronologicznych, można zgłaszać wystąpienia obejmujące swoim zakresem czasy od starożytności po współczesność. Naszym zamierzeniem jest, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny oraz stała się miejscem wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników prowadzonych badań. Dlatego też mile widziani będą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, zarówno badacze utytułowani, jak i stawiający pierwsze kroki w nauce – studenci szkół doktorskich.

Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej zawierającej artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje.


Źródło:  http://www.obliczawojny.uni.lodz.pl

Aktualizacja:  2024-02-19 22:48:11