Ogólnopolska konferencja naukowa „Perspektywy i paradygmaty niewinności”


-

Online

Uniwersalne pojęcie niewinności przenika różne dziedziny życia. Kryje ono w sobie nie tylko aspekt moralny, lecz również artystyczny, społeczny i psychologiczny. Zgłębiając różnorodne perspektywy niewinności dostrzec można rozmaite jej definicje ulegające zmianom i transformacjom w zależności od kontekstu. Warty namysłu jest również fakt, czy niewinność jest cechą inherentną czy też społecznie konstruowaną, oraz jakie znaczenie ma dla nas samych i dla społeczeństwa. Czy niewinność może być źródłem siły czy też czasem utrudnieniem. Czy jest możliwe utrzymanie niewinności w świecie pełnym wyzwań i pokus. Jak wpływa ona na nasze relacje z innymi ludźmi, a także na nasze postrzeganie świata. Warto więc pokusić się o naukowy namysł nad m.in. takimi tematami, jak:

·          kultura wobec tematu niewinności (literatura, film, serial, teatr, komiks, gry, sztuki plastyczne);

·          kulturowe wizje niewinności;

·          obyczajowość;

·          kultury różnych narodów;

·          granice i przekroczenia;

·          tabu;

·          dyskursy publiczne;

·          prawo;

·          polityka;

·          historia;

·          filozofia;

·          przekonania jednostkowe;

·          media, social media;

·          język;

·          przysłowia i porzekadła;

·          psychologia;

·          edukacja;

·          dzieciństwo;

·          patologie, nadużycia, kultura wyzysku;

·          przemoc;

·          religie;

·          socjologia;

·          symbolika, znaczenie, definicje;

·          budowanie relacji;

·          sytuacje niezawinione;

·          wyroki i uniewinnienia;

·          afery publiczne i skandale;

·          uczciwość – nieuczciwość;

·          relacje międzyludzkie;

·          zaufanie społeczne i jednostkowe.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres niewin.ekonferencja@gmail.com mija 25 maja 2024 roku. Na

podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://niewinnoscekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-04-06