II Ogólnopolski Kongres Religioznawstwa i Teologii


-

Online
Online, Microsoft Teams

Szanowni Państwo,
Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Religioznawstwa i Teologii.


KIEDY?
Kongres odbędzie się w piątek 10 stycznia 2025 r. między 16.30 a 20:30 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na sobotę 11 stycznia 2025.

CZEGO DOTYCZY KONGRES?
Głównym założeniem kongresu jest dyskusja na tematy związane z badaniami religioznawczymi, teologią, historią religii oraz interdyscyplinarnymi perspektywami na religię.

Omawianą problematykę podejmiemy zarówno z perspektywy wyzwań współczesnych, jak i doświadczeń historycznych. Wystąpienia dotykać mogą tak Polski i Europy, jak również innych obszarów świata.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Współczesne wyzwania dla religii i teologii w społeczeństwie postsekularnym.
• Dialog międzyreligijny: poszukiwanie wspólnego zrozumienia i współpracy.
• Religia a nauka: konteksty, konflikty i możliwości dialogu.
• Rewitalizacja duchowa: poszukiwanie transcendencji w nowoczesnym społeczeństwie.
• Kierunki rozwoju teologii.
• Religie świata: judaizm, chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm i inne.
• Religia i etyka w dzisiejszym świecie: społeczna odpowiedzialność i wartości.
• Religijna tożsamość w erze globalizacji: utrata i odzyskiwanie tradycji.
• Religia a ekologia: rola wiary w ochronie środowiska naturalnego.
• Religia i polityka: wpływ wierzeń i wartości na sferę publiczną.
• Nowe kierunki w badaniach nad religią i teologią: interdyscyplinarne podejścia i metodologie.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych, politycznych lub religijnych.

Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką kongresu osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego:
1. Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/9ckxFAyfgE6UmzmS7

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 3 stycznia 2025 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 4 stycznia 2025 r.

3. Wnieś opłatę za udział w Kongresie na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 6 stycznia 2025 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:
1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/ZtpFaSSbLTxd1wCo9

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 5 stycznia 2025 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 7 stycznia 2025 roku (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem kongresu przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 159 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 189 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 79 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „Imię i nazwisko – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – II Kongres Religioznawstwa i Teologii"

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w kongresie.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja/firma), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię (instytucję/firmę) przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju kongresu) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem kongresu.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia kongresu (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia kongresu.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie kongresu).
• Regulamin: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Kongresu, Pani Magdaleny Kluski na adres e-mail: kluska@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na Kongresie!
_______________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES- O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://fb.me/e/4rxsJU01W

Aktualizacja:  2024-04-11