Czerwiec '89. Transformacja systemowa w Polsce


-

Europejskie Centrum Solidarności
Gdańsk, plac Solidarności 1

Drodzy Studenci

w imieniu Komitetu Organizacyjnego chcemy zaprosić Was do uczestnictwa konferencji studenckiej „Czerwiec ’89. Transformacja systemowa w Polsce”, która odbędzie się w dniach 02–04 czerwca 2024 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Ideą wydarzenia, upamiętniającego 35 rocznicę wyborów czerwcowych z 1989 r., jest podjęcie refleksji nad genezą, przebiegiem i konsekwencjami Okrągłego Stołu dla Polski, Europy i świata. 

Pragniemy podjąć również namysł nad pierwszymi latami parlamentaryzmu po transformacji systemowej w Polsce, uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi tego okresu, okolicznościami uchwalenia Konstytucji w 1997 r., a także polityce międzynarodowej, w tym zwłaszcza przystąpieniu Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Zależy nam bardzo mocno, aby stworzyć przestrzeń do debaty dla studentów. 

Szczegółowy zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

1. Geneza, przebieg, konsekwencje i ocena Okrągłego Stołu
2. Społeczne, polityczne, gospodarcze i międzynarodowe determinanty przemian systemowych w Polsce
3. Realizacja Planu Balcerowicza; przemiany ekonomiczne w latach 90.
4. Rola i znaczenie Kościoła dla przemian systemowych w Polsce
5. Wpływ ruchów młodzieżowych na reformy państwowe
6. Działalność organów bezpieczeństwa u schyłku PRL i jej wpływ na jakość przemian systemowych
7. Reformy związane z obronnością państwa w początkach III RP
8. Reakcje międzynarodowe na przemiany systemowe w Polsce
9. Wybory parlamentarne 04 czerwca 1989 r.
10. Rozpad PZPR i zmiany na scenie politycznej w pierwszej dekadzie III RP
11. Przejście z modelu gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej
12. Dekomunizacja
13. IV pielgrzymka Jana Pawła do Polski i jej konsekwencje
14. Rola i znaczenie Konstytucji z 1997 r. dla pierwszego okresu parlamentaryzmu
15. Procesy integracyjne Polski; przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej
16. Opinie na temat Okrągłego Stołu na przestrzeni dekad

Zgłoszenia oraz abstrakty wystąpień (ok. 200 słów) przyjmujemy do 15 kwietnia br.

Formularz rejestracyjny: https://o-f.io/czerwiec-89

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji tematów. Wystąpienia będą przyjmowane bądź odrzucane przez organizatorów na podstawie nadesłanych abstraktów.


Źródło:  https://kybernetes.pl/konferencja-czerwiec89/

Aktualizacja:  2024-04-08