II Ogólnopolska Konferencja Literaturoznawcza "Oblicza literatury"


-

Online
Online, Microsoft Teams

Szanowni Państwo,

Center for American i Center for European Studies zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Literaturoznawczej pt. ,,Oblicza Literatury”.

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 23 maja 2025 między 16:30 a 20:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość Konferencji zależy od liczby prelegentów.

W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Konferencji także na sobotę 24 maja 2025.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętej literatury w jej wszystkich obliczach.Omówimy różne style literackie, okresy historyczne i gatunki oraz wpływ literatury na język, kulturę, sztukę, gospodarkę i społeczeństwo. I wiele więcej!

PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE
• Wpływ współczesnych mediów społecznościowych na kształtowanie się nowych form literatury i czytelnictwa
• Feministyczne perspektywy analizy literatury: reinterpretacja klasycznych dzieł i odkrywanie zapomnianych autorek
• Wzajemne oddziaływanie literatury i sztuk wizualnych: związki między literaturą a malarstwem, fotografią czy kinem
• Rola literatury w propagowaniu kultury i tożsamości narodowej w dobie globalizacji
• Ewolucja gatunków literackich: współczesne zmiany i nowe formy wyrażania w literaturze
• Literatura a ekologia: zrozumienie związku między człowiekiem a naturą w utworach literackich
• ,,Tiktokizacja” a tradycyjny druk
• Rewizjonistyczne podejścia do klasycznych dzieł literackich
• Badania intertekstualne: analiza wpływu innych tekstów, mitologii, kultury popularnej na literaturę
• Znaczenie tłumaczeń w rozpowszechnianiu i interpretacji literatury międzynarodowej
• Literatura dziecięca i młodzieżowa jako przestrzeń edukacyjna i kulturotwórcza
• I wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite doświadczenia i dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych.

Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Do uczestnictwa biernego zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American & European Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1. Prześlij abstrakt wystąpienia (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/niADTxYVpWb9pvcG6

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 13 maja 2025 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 14 maja 2025 r.

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 16 maja 2025 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/NBkbKbC9KBsSqTteA

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 17 maja 2025 r.


Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 20 maja 2025 r. (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 159 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 189 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 79 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
„Imię i nazwisko – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) –
II Konferencja Literaturoznawcza”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współ wystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja/firma), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię (instytucję/firmę) przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Konferencji, Pani Magdaleny Kluski, na adres: kluska@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.


Do zobaczenia na konferencji!
________________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES- O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://fb.me/e/8Qggeiwfj

Aktualizacja:  2024-04-11