II Ogólnopolska Konferencja Filozofów, Historyków i Politologów


-

Online
Online, Microsoft Teams

Szanowni Państwo,

Center for American Studies i Center for European Studies zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Filozofów, Historyków i Politologów.


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 1 sierpnia 2025 między 16:30 a 20:30 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość Konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Konferencji także na sobotę 2 sierpnia 2025.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat problemów, osiągnięć i wyzwań filozofii, historii i politologii (tak współczesnych, jak i historycznych).

Konferencja ma na celu stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i badań pomiędzy młodymi i doświadczonymi badaczami oraz promocję interdyscyplinarnego podejścia do nauki.

Sesje konferencji zostaną ułożone stosownie do wymienionych dyscyplin.


PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE
• Współczesne wyzwania polityczne i filozoficzne.
• Analiza problemów politycznych i etycznych we współczesnym świecie.
• Historia myśli politycznej – studia nad kluczowymi teoriami i ideologiami politycznymi.
• Filozofia prawa i systemy prawne – badanie filozoficznych podstaw prawa i związanych z nim koncepcji.
• Demokracja a autorytaryzm – porównanie różnych modeli rządów i form politycznych w XXI w.
• Słynne bitwy (historia wojskowości) i płynące z nich lekcje.
• Od Aleksandra Macedońskiego do Putina – interpretacje i reinterpretacje postaci z historii.
• Filozofia a historia, czyli refleksje nad sensem historii, zrozumieniem procesów historycznych i interpretacją wydarzeń.
• Rola obywateli w życiu politycznym i kształtowaniu wspólnoty.
• Historia jako ciąg przyczynowo skutkowy – jakie skutki wyniesiemy z konfliktów XXI w.?
• Polityka międzynarodowa i stosunki międzynarodowe – badanie interakcji między państwami i globalnymi aktorami politycznymi.
• Nowoczesne koncepcje wspólnoty na przykładzie ONZ i Unii Europejskiej.
• Demokracja a postępujący populizm – szanse i zagrożenia.
• I wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite doświadczenia i dziedziny nauki.

Uwaga: wystąpienia nie muszą mieć charakteru interdyscyplinarnego – mogą dotyczyć tylko jednej z wybranych dziedzin.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych.

Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Do uczestnictwa biernego zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, USA) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1. Prześlij abstrakt wystąpienia (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/qVRUcuhoch6aQxNE6

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 22 lipca 2025 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 23 lipca 2025 r.

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 25 lipca 2025.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:
1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/BZ2oCeFJtV6YvSjb9

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 25 lipca 2025 r.


Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 28 lipca 2025 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO


➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 169 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 199 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 85 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.


Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
„Imię i nazwisko – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) –
II Konferencja Filozofów, Historyków i Politologów”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współ wystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja/firma), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię (instytucję/firmę) przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Konferencji, Pani Magdaleny Kluski, na adres: kluska@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.


Do zobaczenia na konferencji!
________________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES- O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://fb.me/e/3Il4e7C5o

Aktualizacja:  2024-04-15