III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sport – ujęcie interdyscyplinarne"


-

Online
Online, Microsoft Teams

Szanowni Państwo,
Center for American i Center for European Studies zapraszają Państwa do udziału w III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Sport – ujęcie interdyscyplinarne".

-

KIEDY?


Konferencja odbędzie się w piątek 14 listopada 2025 między 16:30 a 20:30 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość Konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Konferencji także na sobotę 15 listopada 2025.

-

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?


Głównym założeniem konferencji jest szeroko zakrojona dyskusja na temat problemów, osiągnięć i wyzwań sportu (tak w perspektywie współczesnej, jak i historycznej).

Wystąpienia dotyczyć mogą sportu, jego historii, zasad, współczesnych wymiarów funkcjonowania, powiązań występujących pomiędzy sportem a dziedzinami takimi jak prawo, biznes, reklama, rekreacja, medycyna i nauki o zdrowiu, rozwój, technologia… i wiele więcej!

Na konferencji zostaną poruszone m.in. patologie w sporcie, takie jak hazard, korupcja czy doping, które często uniemożliwiają uczciwą sportową rywalizację.

Dyskusji poddamy także psychologiczne aspekty sportu (motywację, wypalenie, charakter sportowca, opiekę psychologiczną nad sportowcami, i wiele innych).

Na Konferencji znajdą również miejsce Ci, którzy na sport patrzą bardziej z perspektywy biznesowej – zajmują się profesjonalnie kwestiami prawnymi bądź ekonomicznymi w organizacjach sportowych lub przygotowują w ramach pracy zawodowej kontrakty reklamowe czy klubowe sportowców.

PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE
• Sport w ujęciu historycznym
• Podstawowe zasady sportowego świata
• Współczesne wymiary funkcjonowanie sportowców
• Regulacje prawne w sporcie – analiza systemów prawnych dotyczących zarządzania, organizacji i finansowania sportu
• Psychologiczny wpływ zwycięstw i porażek na karierę
• Polityka sportu – rola rządu i instytucji publicznych w promowaniu sportu oraz wspieraniu zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej
• Etyka w sporcie – zagadnienia związane z fair play, dopingiem, agresją i innymi aspektami etyki w sporcie
• Motywacja i stres w życiu sportowca
• Inwestycje w sport a ich wpływ na gospodarkę
• Psychologia sportu w praktyce
• Analiza kwestii równości, dostępności i uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w sporcie
• Sport a edukacja – rola sportu w procesie edukacyjnym
• Międzynarodowe wydarzenia sportowe: organizacja, wyzwania i skutki ekonomiczne
• Sport jako narzędzie dyplomacji
• Analiza wykorzystania sportu w budowaniu relacji międzynarodowych i dialogu międzykulturowego
• Zrównoważony rozwój w sporcie – wpływ działań sportowych na środowisko naturalne
• Prawo pracy i sport
• Podejście trenera do zespołu a efektywność
• Czy e-sport to sport?
• Kontrakty reklamowe i sprzedaż marki osobistej sportowców
• I wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite doświadczenia i dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych.

Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

-

DLA KOGO?


• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Do uczestnictwa biernego zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

-

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI


• prof. UJK dr hab. Nina Stępnicka (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.
• prof. US dr hab. Beata Sadowska (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine; wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitet Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Center for American Studies Ukraine; kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

-

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE INFORMACJE

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1. Prześlij abstrakt wystąpienia (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/qrjGrxAkBUEUsbwaA

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 3 listopada 2025 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 4 listopada 2025 r.

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 6 listopada 2025.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/31iXuBBLvPUJ8D9r6

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 7 listopada 2025 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 9 listopada 2025 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

-

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO


➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 169 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 199 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 85 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.


Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:

„Imię i nazwisko – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – llI Ogólnopolska Konferencja SPORT”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

-

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA


Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej.
Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

-

FAQ


• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja/firma), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię (instytucję/firmę) przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

-

PYTANIA?


W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Konferencji, Pani Magdaleny Kluski, na adres: kluska@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

________________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES- O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://fb.me/e/3yZiZ6PkH

Aktualizacja:  2024-04-17