III Ogólnopolska Konferencja Teorii, Filozofii i Historii Prawa


-

Online (Microsoft Teams)
Online (Microsoft Teams), Online (Microsoft Teams)

Szanowni Państwo,

Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Teorii, Filozofii i Historii Prawa.
 

➡️KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 18 kwietnia 2025 roku między 16.30 a 20:30 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na sobotę 19 kwietnia 2025.
 

➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym celem konferencji jest dyskusja na temat kluczowych problemów, osiągnięć i wyzwań stojących przed teoretykami, filozofami i historykami prawa – tak z perspektywy z każdej z tych subdyscyplin z osobna, jak i zagadnień przekrojowych.

 Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
 • Historia doktryn prawnych występujących w poszczególnych okresach (starożytność, średniowiecze, nowożytność i współczesność)
 • Wybrane zagadnienia z historii prawa polskiego, europejskiego i światowego
 • Najnowsze koncepcje z zakresu teorii i filozofii prawa, jak i poprzedzające je propozycje historyczne
 • Filozofia prawa międzynarodowego
 • Rządy prawa i zasady sprawiedliwości społecznej
 • Formowanie się systemów prawnych w Europie i na świecie
 • I wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych, politycznych lub religijnych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.
 

➡️ DLA KOGO?
 • Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką kongresu osoby.
 • Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
 

➡️ KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
 • prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
 • dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine; wcześniej: Khmelnytski National University) – członek Komitetu Naukowego.
 • Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.
 

➡️ UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
 Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/p51qCBHNWB2dUuNB7

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 8 kwietnia 2025 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).
 
➡ Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
➡ Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 9 kwietnia 2025 r.

3️⃣ Wnieś opłatę za udział w kongresie na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2025 r.
 

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:

1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/8Fgp7Bg3h1Ge11ni9

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 12 kwietnia 2025 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2025 roku (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”. Harmonogram z listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).
 
 
➡️ OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 159 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 189 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 79 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.


Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:

 „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – III Konferencja Teorii, Filozofii i Historii Prawa"

  *Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w kongresie.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.
 

➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

➡️ FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (instytucję/firmę) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni (instytucji/firmy) zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię (instytucję/firmę) faktury
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję)
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

 

➡️ PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, pana Anatolia Tymchenko na adres e-mail: tymchenko@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

________________________________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NAS

CENTER FOR AMERICAN STUDIES jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

CENTER FOR AMERICAN STUDIES prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://fb.me/e/25pR5L32s

Aktualizacja:  2024-04-28