Profetyzm i księgi prorockie w literaturze, języku i kulturze


MINIONA -

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!

            W 2019 roku mija 20 lat od chwili utworzenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wydziału Nauk Humanistycznych oraz filologii polskiej, która przez trzy pierwsze lata była jedynym kierunkiem Wydziału. Stopniowo na WNH UKSW tworzono inne kierunki: pedagogikę (która dziś tworzy już samodzielny Wydział), kulturoznawstwo, filologię klasyczną, italianistykę i muzeologię.

            Począwszy od jubileuszu pięciolecia, na filologii polskiej WNH zrodziła się idea organizowania cyklicznych konferencji naukowych poświęconych recepcji ksiąg biblijnych w literaturze i kulturze. Podejmowane były problemy – sukcesywnie – Księgi Psalmów (pięciolecie), Księgi Hioba (dziesięciolecie), Księgi Rodzaju (piętnastolecie), a owocem tych wspólnych naukowych dyskusji są tematyczne monografie.

            Kontynuując tę tradycję, z okazji jubileuszu dwudziestolecia, Wydział Nauk Humanistycznych organizuje interdyscyplinarną międzynarodową konferencję naukową, skoncentrowaną tym razem na problematyce profetyzmu i ksiąg prorockich, a w szczególności zjawisku profetyzmu, apokaliptyki oraz prorockiej literatury biblijnej:

Profetyzm i księgi prorockie w literaturze, języku i kulturze

Interesują nas szczególnie zagadnienia:

            - biblijnych proroków i ksiąg prorockich jako źródła inspiracji

              literackich (Księgi Prorockie jako źródło poezji; gatunków

              literackich itp.);

          -  postaci/obrazu proroka oraz ksiąg prorockich jako źródła inspiracji,  

             interpretacji i reinterpretacji w polskiej i europejskiej kulturze i sztuce;

           - powiązań problematyki teologicznej z zagadnieniami antropologicznymi

            (np. rola biblijnych ksiąg prorockich w kształtowaniu europejskiej

             duchowości);

 

             - zjawiska biblijnego profetyzmu i apokaliptyki na tle innych kultur

              (np. cechy charakterystyczne dla biblijnej literatury profetycznej

              i apokaliptycznej w odniesieniu do szerszego kontekstu innych literatur);

            - wpływu literatury prorockiej na kształtowanie się języka;

           - retoryki i stylu profetycznej wypowiedzi w komunikacji;

           - problematyki przekładów literatury profetycznej i Ksiąg Prorockich

             na  języki wernakularne;

           - ksiąg prorockich w kontekstach najbliższej współczesności

             (np. profetyzm w kształtowaniu tożsamości narodowej itp.);

Przykładowe interesujące nas zagadnienia szczegółowe:

definicje; teologia i filozofia proroctwa, postać proroka w różnych epokach i kulturach; literackie i kulturowe figury proroków; indywidualny i społeczny wymiar  proroctwa; idea pośrednictwa między Bogiem a ludźmi; prorok a kapłan; wizja prorocka; czynności prorockie; profetyzm w różnych epokach i kulturach; wartość słowa w tradycji profetycznej; prawda (ew. fałsz) w tradycji profetycznej; powołanie prorockie; proroctwo i etycyzm; proroctwo jako język kultury; struktury wypowiedzi prorockiej; wypowiedź profetyczna jako tekst artystyczny (język, metafora, wyobraźnia, gatunki); aktualizacje profetyzmu (kto, dlaczego, kiedy, funkcje i momenty historyczne); inspiracje (w jakim kierunku prowadzą inspiracje); profetyzm w kulturze i narodowe aktualizacje; etc..

Konferencja odbędzie się 11 - 13 maja 2020 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5.

Języki konferencji: polski i angielski.

Zgłoszenia tematów z krótką informacją (300 słów) konkretyzującą podjęte zagadnienia prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2020 r. na załączonym formularzu na adres:

prorocywnhuksw@gmail.com

 

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

Od autorów przyjętych zgłoszeń  w trybie późniejszym (ale przed konferencją) będzie wymagane dostarczenie tekstu lub streszczenia własnego wystąpienia w języku angielskim.

Przewidywana jest opłata konferencyjna w wysokości 350 zł.

 

W imieniu komitetów – naukowego i organizacyjnego:

prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

dr Kama Pawlicka

Komitet Naukowy:

prof. UKSW. dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW dr hab. Anna Czajka- Cunico, prof. dr hab. Krzysztof Koehler, prof. dr hab. Bernadetta Kuczera- Chachulska, prof. dr hab. Piotr Mitzner, prof. UKSW dr hab. Dorota Muszytowska

 

Komitet Organizacyjny:

dr Małgorzata Burta, dr Kama Pawlicka (przewodnicząca), dr Magdalena Woźniewska- Działak.

       

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa

Profetyzm i księgi prorockie w literaturze, języku i kulturze

 

Warszawa, 11-13 maja 2020

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych

(prosimy o przesłanie formularza na adres: prorocywnhuksw@gmail.com)

 

Imię i nazwisko

 

Tytuł/stopień naukowy

 

Afiliacja

 

E-mail

 

Numer telefonu (opcjonalnie)

 

Tytuł referatu (w jęz. polskim i angielskim)

 

Abstrakt (do 300 znaków)

 

Język wystąpienia (polski/angielski)

 

Dane do faktury (jeśli jest potrzebna)

 

Wymagania sprzętowe (np. rzutnik)

 

Inne informacje dla organizatorów (np. posiłki wegetariańskie/wegańskie)

 

 


Aktualizacja:  2019-10-06