Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy


MINIONA -

Wydział Studiów Edukacyjnych
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Rozwiązywanie problemów w życiu osobistym, w obszarze edukacji i pracy, zmaganie się ze stresem, kryzysami czy krytycznymi wydarzeniami życiowymi w funkcjonowaniu jednostek i grup społecznych rodzi często oczekiwanie zewnętrznego wsparcia. Może być ono konieczne dla uruchomienia zasobów jednostek umożliwiających wychodzenie z sytuacji trudnych. Wsparcie oczekiwane nie zawsze jest tożsame z tym, które jednostka realnie otrzymuje. Inne problemy rodzi sytuacja braku tego wsparcia, lub braku umiejętności jego wykorzystania czy wręcz negacji jego konieczności, w sytuacji gdy jednostka problemu nie dostrzega bądź decyduje się na wykorzystywanie innych strategii jego rozwiązywania.  W złożonych sytuacjach społecznych pomoc może być także nieskuteczna czy zgoła szkodliwa. Rodzi również szereg dylematów natury etycznej. Indywidualny, niepowtarzalny charakter doświadczeń jednostek czy grup oraz wielość i różnorodność czynników różnicujących przebieg sytuacji trudnych, kryzysowych, krytycznych w sferze życia osobistego w edukacji i pracy, wyklucza algorytmizowanie i standaryzowanie procesów świadczenia pomocy, wsparcia, poradnictwa.

Jak zatem pomagać aby uzyskać możliwie wysoką efektywność tych działań? Jak tę efektywność definiować i mierzyć? Kto, jak i w jakich warunkach winien działania pomocowe podejmować vs z nich rezygnować (lub się wycofywać) w celu optymalizowania ich skutków z jednostkowego i społecznego punktu widzenia?

Te pytania zadają sobie teoretycy – zwłaszcza przedstawiciele nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, ale i praktycy, którym w konkretnych realiach przychodzi pomoc świadczyć, udzielać wsparcia nieformalnego czy w ramach sformalizowanych ról zawodowych owo wsparcie planować, organizować warunki dla jego zaistnienia.

Pragniemy Państwu zaproponować pogłębioną, transdyscyplinarną refleksję teoretyczną nad tymi zagadnieniami, jak i stworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń między teoretykami i praktykami zajmującymi się świadczeniem pomocy, wsparcia w różnych kontekstach życia społecznego, zaangażowanymi w obrębie różnych obszarów pracy poradniczej.

Niniejsza konferencja skupiać się będzie na problematyce:

·       teoretycznego opisu działań pomocowych z uwzględnieniem diagnozy jakości świadczonych w tym zakresie usług, w kontekście tworzenia warunków makrospołecznych dla ich zaistnienia, ich planowania, organizowania i realizowania; (diagnozowanie obszarów wsparcia społecznego w zakresie życia osobistego, edukacji i pracy jednostek i grup społecznych,   potencjalne  szanse – ograniczenia - dylematy wykorzystywania poszczególnych rodzajów wsparcia w różnych sytuacjach społecznych, wobec różnych grup potencjalnych adresatów);

·       efektywności świadczonych działań pomocowych w tym analizie efektywnych form i metod pracy pomocowej adekwatnej do potrzeb wspieranego w kontekście jego rozwoju osobistego, edukacji i pracy zawodowej, efektywnych sposobów pozyskiwania/ budowania modeli współpracy przedstawicieli różnych podmiotów instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych zajmujących się działalnością pomocową, ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, realizowanej przy zastosowaniu różnych metod, optymalizacji różnego rodzaju przepisów i uregulowań wspomagających działalność pomocową;

·       a także na wymiarze dobrych praktyk w obszarze pomagania i poradnictwa, z uwzględnieniem edukacji na rzecz wzmacniania zasobów ważnych z punktu widzenia zapobiegania sytuacjom trudnym, krytycznym, kryzysowym w zakresie życia osobistego, edukacji i pracy, adresowanej do jednostek i grup społecznych, egzemplifikacji wybranych form świadczenia i organizowania pomocy, z uwzględnieniem oddolnych, pionierskich inicjatyw w tym zakresie.

Istnieje możliwość opublikowania wybranych tekstów po uzyskaniu pozytywnej  recenzji w czasopismach naukowych Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM lub monografii zbiorowej.

Prosimy o przesyłanie chęci uczestnictwa w konferencji drogą mailową: d.dolata@amu.edu.pl lub joanna.nawoj-poloczanska@amu.edu.pl
W informacji zwrotnej otrzymacie Państwo formularz zgłoszeniowy wraz z pełnym komunikatem konferencyjnym.

Klauzula informacyjna –konferencje *

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

2.     Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konferencji, pt. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

Pomoc - wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji  i pracy, 25 marca 2020 r., WSE UAM, Poznań

4.     Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5.     Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

6.      Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów współpracujących z administratorem danych w zakresie realizacji V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Pomoc - wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji  i pracy, 25 marca 2020 r., WSE UAM, Poznań

7.     Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO.


Aktualizacja:  2019-10-31