Ogólnopolska konferencja naukowa "Fakty i fikcje"


MINIONA -

Online

Czy cechą współczesnej kultury, a szerzej, codzienności byłoby znamienne wahanie między fikcją a faktem? Czy jest to po prostu pewna stała jej cecha, bez względu na rozwój mediów? Komu chętniej wierzymy, szukając prawdy? I czy chcemy jej szukać? Czy wobec tego pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb odbiorców. Czym jest fakt, a czym fikcja w takim ujęciu? Mając na uwadze wszystkie te głosy, rozproszone w dyskursach kształtujących ponowoczesną świadomość kulturową, organizatorzy konferencji proponują namysł nad m.in. takimi kategoriami, jak:

·         fakt i fikcja w kulturze dawnej i współczesnej (literatura, teatr, film, serial etc.);

·         fakt i fikcja w mediach i mediach społecznościowych;

·         fikcja szpiegowska;

·         dyskursy historyczne;

·         dyskursy polityczne;

·         dyskursy ekonomiczne;

·         narracje wspomnieniowe, biografie, autobiografie;

·         kreowanie wizerunku;

·         techniki i metody manipulacji;

·         marketing i reklama;

·         kulturowe praktyki zapominania i przypominania;

·         nauka i fakty i fikcje (np. gabinety osobliwości, falsyfikowane dokumenty, fałszywe wyniki badań etc.);

·         tożsamość a falsyfikacja;

·         psychologia fałszu;

·         fałsz a imitacja;

·         konteksty falsyfikacji;

·         iluzje, zafałszowania zmysłowe;

·         fałsz a problemy prawne, społeczne, obyczajowe;

·         fałsz w przysłowiach, związkach frazeologicznych, języku potocznym.

Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres fif.ekonferencja@gmail.com mija 31 maja 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów),notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://fifekonferencja.wordpress.com


Źródło:  https://fifekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2021-04-25 23:31:35