IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny.


MINIONA -

Politechnia Rzeszoska
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Analizując zjawisko bezpieczeństwa należy pamiętać o tym, że ze względu na swoją złożoność, wielowymiarowe uwarunkowania i nieustanną ewolucję wymaga ono ciągłego definiowania i analizowania na nowo. Wobec rosnącej złożoności i bezprecedensowej dynamiki współczesnych zmian cywilizacyjnych zapewnianie bezpieczeństwa – jeden z priorytetów współczesnej polityki na szczeblu narodowym i międzynarodowym - wymaga nie tylko odpowiednio zaprogramowanych, interdyscyplinarnych procesów badawczych, ukierunkowanych zarówno na obiektywne (zagrożenia), jak i subiektywne (zdolności do rozpoznawania i reagowania) determinanty bezpieczeństwa współczesnego świata, ale także odpowiednio monitorowanych społecznych procesów uczenia się.

Konferencja ma wnieść wkład w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki bezpieczeństwa. Wierzymy, że poprzez dyskusje z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm prywatnych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów przyczynimy się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Planujemy, aby tematyka IV edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej dotychczas we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej oraz starała się odpowiedzieć na kolejne pytania, które pozostały bez odpowiedzi podczas wcześniejszych konferencji. Jakie działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa  w wymiarze polityczno-prawnym powinny zostać podjęte przez państwa na poziomie wewnątrzpaństwowym i ponadnarodowym w XXI w.? Jakie instrumenty i instytucje powinny zostać zaimplementowane celem zwiększenia polityki bezpieczeństwa  w czasie COVID-19 zarówno w Europie, jak i na świecie? Co stanowi największe zagrożenie dla polityki bezpieczeństwa w  XXI w., a co daje jej największą szansę rozwoju w nowej sytuacji?


Źródło:  https://konferencja-zwbws.pl

Aktualizacja:  2021-05-17 22:33:05