IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Nauczycieli i Studentów "Innowacyjne pomysły na odpoczynek w czasie wolnym od pracy w ramach turystyki na wsi w okresie pandemii SARS CoV-2"


MINIONA -

ONLINE - Platforma ZOOM, godzina 8:00 - 15:30
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Nauczycieli i Studentów "Innowacyjne pomysły na odpoczynek w czasie wolnym od pracy
w ramach turystyki na wsi w okresie pandemii koronowirusa SARS CoV-2"

 

Strona www konferencji:  https://tztirt.wordpress.com/ix-konferencja/ 

 

KOMITET NAUKOWY:
Przewodniczący:
dr hab. Michał Roman – adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Public Relations” SGGW w Warszawie
Zastępca przewodniczącego:
dr Leszek Kędzierski – adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Członkowie:
prof. dr hab. Siarhey Lukin – kierownik Międzynarodowego Wydziału Zarządzania Państwowego Białoruskiego Uniwersytetu w Mińsku
dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra – profesor Uniwersytetu w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
dr hab. inż. Mikołaj Jalinik – profesor Politechniki Białostockiej, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Instytut Nauk Leśnych
doc. dr Sofia Sokolova – Kijowskie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Adama Mickiewicza (Ukraina), Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
doc. Zoja Grabcewicz – adiunkt w Państwowym Uniwersytecie w Grodnie
doc. Sergii Iaromenko – adiunkt w Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Odessie
dr Joanna Karpowicz – adiunkt w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku
dr Bartłomiej Roman – dyrektor Physical Therapy & Performance Center NY
dr Kamil Roman – adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie
dr Antoni Roman – adiunkt w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Hossa”, prezes Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, właściciel Wiejskich Domów Pracy Twórczej „Uroczanka” dr Antoni Roman w Okopach
st. bryg. dr inż. Tomasz Gierasimiuk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
ks. dr Aleksander Dobroński hm – duszpasterz harcerek i harcerzy, drużynowy I PDH „Faustyna”
dr Renata Barbara Chrzan – Uniwersytet Warszawski
dr Aureliusz Kosendiak – adiunkt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr inż. Piotr Prus – Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa w Agrobiznesie
dr Piotr Stolarczyk – adiunkt Uczelni Łazarskiego w Warszawie 

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący:
dr Antoni Roman – adiunkt w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku
Zastępca przewodniczącego:
mgr Bohdan Nowicki – Dziekan Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku
Zastępca przewodniczącego:
mgr inż. Robert Kosiński – zastępca prezesa z funkcją sekretarza w Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, członek Studenckiego Koła Naukowego „Public Relations” SGGW w Warszawie i przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego „Hossa” w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku
Zastępca przewodniczącego:
dr Leszek Kędzierski – adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnic

Członkowie:
dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra – profesor Uniwersytetu w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
dr hab. inż. Mikołaj Jalinik – profesor Politechniki Białostockiej, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Instytut Nauk Leśnych
dr hab. Michał Roman – adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Public Relations” SGGW w Warszawie
doc. Zoja Grabcewicz  –  adiunkt w Państwowym Uniwersytecie w Grodnie
dr Joanna Karpowicz  –  adiunkt w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku
st. bryg. dr inż. Tomasz Gierasimiuk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
ks. dr Aleksander Dobroński hm.  –  duszpasterz harcerek i harcerzy, drużynowy I PDH „Faustyna”
dr Kamil Roman  –  adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie
dr Renata Barbara Chrzan  –  Uniwersytet Warszawski
dr Aureliusz Kosendiak  –  adiunkt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr Piotr Stolarczyk – adiunkt Uczelni Łazarskiego w Warszawie
mgr Agnieszka Sołbut – nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Białymstoku
mgr Tomasz Juraszek  –  nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
hm Andrzej Bajkowski – komendant Kręgu Instruktorów Harcerskich przy Komendzie Chorągwi Białostockiej Związku Harcerstwa Polskiego im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego
mgr Karolina Sawośko -przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
mgr Małgorzata Roman (sekretarz) uroczanka.okopy@interia.pl

SEKRETARIAT KONFERENCJI:
dr Antoni Roman
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku
tel.: 503 46 49 46, e-mail: uroczanka.okopy@interia.pl
mgr inż. Robert Kosiński
tel.: 692 448 172, e-mail: kosinski.robert@wp.eu
mgr Małgorzata Roman e-mail: uroczanka.okopy@interia.pl

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONFERENCJI:
W życiu każdego człowieka najważniejsze i najcenniejsze jest zdrowie. Określa się je jako dobrostan, błogostan, dobrobyt czyli pełnię dobrego stanu (z ang. wellbeing):
- fizycznego (biologicznego),
- psychicznego (emocjonalnego i umysłowego, inaczej intelektualnego),
- duchowego (świadomościowego),
- społecznego (rodzinnego, towarzyskiego i zawodowego).

Zdrowie to także dobre samopoczucia i zdolność do aktywności i pracy, a nie jedynie brak choroby, czy niedomagania w postaci niepełnosprawności, starości i niesamodzielności.
Kategoria „zdrowie” ma charakter interdyscyplinarny, jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, w tym szeroko rozumianej medycyny (sztuki leczenia, a w niej psychiatrii, psychologii klinicznej), a ponadto filozofii (i związanej z nią etyki), socjologii, pedagogiki, kultury fizycznej, ekonomii, zarządzania i nauk technicznych.

Mechanizm zdrowia w układzie cybernetycznym zawiera w sobie następujące elementy, ściśle z sobą powiązane:
- zasób (potencjał, dobro) jednostek, zbiorowości, społeczeństw, rezerwy organiczno-biologiczne, odporności i witalności, które mogą się zwiększać, zmniejszać lub zanikać w zależności od uwarunkowań genetycznych jednostki ludzkiej, sposobu (stylu) życia oraz nieuchronnego starzenia, kończącego się śmiercią wpisaną w życie człowieka,
- proces samodzielnego dochodzenia do zdrowia przez samoopiekę i samotroskę, bądź dzięki instytucjom opieki zdrowotnej (służby zdrowia) i innych podmiotów, osób lub okoliczności,
- osiągnięty stan (efekt, pozycja) inaczej dobrostan, u podłoża którego znajduje się świadomość dobrego samopoczucia. Stanem przeciwnym zdrowiu jest choroba.
Zdrowie stanowi najważniejszy element kapitału ludzkiego i wydajności pracy. Jako pierwsi kapitałem ludzkim zajęli się:
- Theodore William Schultz (1902-1998) - amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1979,
- Stanley Becker (1930-2014) - amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1992.
Według Marca Lalonde'a występują cztery pola zdrowia (i związane z nimi czynniki), wpływające na stan zdrowia człowieka i społeczeństwa, takie jak:
- biologia (warunki genetyczne, czynniki genetyczne) (16%),
- warunki środowiskowe, środowisko życia (środowisko przyrodnicze i kulturowe w miejscu funkcjonowania człowieka, tj. w domu, szkole, pracy, podczas odpoczynku) (21%),
- opieka zdrowotna , inaczej służba zdrowia (10%) - jej struktura oraz sprawność (efektywność)
i skuteczność funkcjonowania systemu zdrowotnego, a także dostępność do świadczeń medycznych (oferty terapeutycznej) oraz ich jakość,
- styl (jakość) życia, pracy, i odpoczynku po pracy (53%), o którym decyduje aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, zachowania seksualne czy stosowanie używek, a także racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:
- zdrowie a kapitał ludzki,
- rozwój turystyki wiejskiej,
- bariery i czynniki rozwoju turystyki na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2,
- innowacyjne formy zagospodarowania czasu wolnego w turystyce na wsi,
- współpraca podmiotów turystyki na wsi z samorządem terytorialnym, placówkami służby zdrowia
i instytucjami kształcącymi personel medyczny,
- działania samorządowe na rzecz rozwoju turystyki na wsi,
- instytucjonalno-prawny aspekt zagospodarowania czasu wolnego w turystyce wiejskiej podczas pandemii koronawirusa SARS CoV-2.

KONFERENCJA MA NA CELU :
- przedstawienie znaczenia zdrowia w życiu człowieka i w gospodarce,
- znaczenie czasu wolnego w rozwoju osobowości człowieka i gospodarki,
- prezentację innowacyjnych produktów, realizowanych w turystyce na wsi i sposobów ich finansowania,
- ruch turystyczny na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2,
- przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących innowacyjnych form zagospodarowania czasu wolnego w turystyce wiejskiej,
- integrację środowiska naukowców, praktyków i studentów w zakresie badanej problematyki.

 

TERMINY:
do 15 stycznia (sobota) 2022 -
przysłanie zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (formularz do pobrania ze strony: https://tztirt.wordpress.com/ix-konferencja/).

do 22 stycznia (sobota) 2022 - przysłanie referatów lub prezentacji do recenzji (do sekretariatu konferencji, na adres e-mail: uroczanka.okopy@interia.pl)

Formularz zgłoszeniowy i ulotka konferencyjna do pobrania ze strony: https://tztirt.wordpress.com/ix-konferencja/


Źródło:  https://tztirt.wordpress.com/ix-konferencja/

Aktualizacja:  2021-10-14