Praca indywidualna i grupowa w nauczaniu tradycyjnym i zdalnym: możliwości i ograniczenia


MINIONA -

konferencja on-line
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Niniejsza konferencja, poświęcona zagadnieniu organizacji pracy indywidualnej i grupowej w ramach kształcenia tradycyjnego i zdalnego, adresowana jest do specjalistów  z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyk szczegółowych oraz glottodydaktyki, jak również do nauczycieli przedmiotów szkolnych na wszystkich etapach edukacji i nauczycieli akademickich.

Organizatorzy sugerują uwzględnienie poniżej podanych tematów, aczkolwiek inne propozycje tematyczne są mile widziane:

1. porównanie cech nauczania tradycyjnego i zdalnego: cele, modele, ich implementacja i efektywność, ocenianie postępów/testowanie;

2. nauczanie przedmiotów szkolnych i akademickich, języków obcych oraz nauczanie językowo-przedmiotowe (język obcy jako wykładowy) w szkołach oraz na uczelniach wyższych;

3. poszukiwanie innowacyjnych technik nauczania i tworzenie nowych materiałów dydaktycznych w kontekście interkulturowości i internacjonalizacji szkolnictwa wyższego;

4. wykorzystanie nowoczesnych technologii do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym kompetencji kluczowych na różnych etapach edukacji;

5. realizacja założonych celów w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, technicznych i przyrodniczych na różnych etapach edukacyjnych;

6. praca z uczniem wybitnie zdolnym oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

7. indywidualizacja procesu nauczania, tutoring w środowisku nauczania tradycyjnego, zdalnego i hybrydowego (platformy e-learningowe);

8. autonomia ucznia i nauczyciela, motywacja i demotywacja, rola wieku i płci ucznia, osobowości nauczyciela;

9. (nie)nowe zjawiska uwarunkowane kształceniem zdalnym: globalizacja, technicyzacja nauczania, ograniczanie podmiotowości jednostki, adiaforyzacja relacji międzyludzkich;

10. wpływ sytuacji rodzinnej dziecka na efektywność edukacji zdalnej.

Udział w konferencji w trybie on-line w dniach 18-22 października 2021 roku oznacza, iż zarejestrowani uczestnicy konferencji otrzymają w tym okresie dostęp (login i hasło) do umieszczonych na stronie internetowej wystąpień konferencyjnych. Zgłoszone na konferencję wystąpienia mogą przybierać najbardziej odpowiadające uczestnikom formy, takie jak prezentacja w PowerPoint, również z nagranym komentarzem, prezentacja w formie video (15-20 minut), czy przygotowany do publikacji artykuł. Będzie istniała możliwość zadania pytania prelegentowi drogą mailową w okresie trwania konferencji.

Udział w konferencji możliwy jest zarówno z wystąpieniem, jak i bez wystąpienia i jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji. Adres strony internetowej https://www.nauczanietradycyjneizdalne.pswbp.pl


Źródło:  https://www.nauczanietradycyjneizdalne.pswbp.pl

Aktualizacja:  2021-07-19 12:10:12