Polański -Artysta


MINIONA -

Warszawa

Blisko 20 lat temu Mariola Dopartowa zwracała uwagę na fakt utrwalania się nieporozumień wokół „kulturowych i artystycznych kontekstów twórczości Romana Polańskiego”. Badaczka postulowała konieczność reinterpretacji dorobku reżysera. Wydaje się, że apel ten jak dotąd nie przyniósł pożądanego rezultatu. Dodatkowo biografia Romana Polańskiego i narosłe wokół niej mity, legendy czy półprawdy udaremniają obiektywną ocenę jego dorobku. Twórczość tego wielowymiarowego artysty, reżysera, scenarzysty, producenta i aktora filmowego z pewnością domaga się reinterpretacji. Zachęcamy Państwa, żeby wspólnie podjąć próbę wypełnienia luk w studiach nad fascynującą spuścizną rodaka o światowej sławie.   

Przykładowe zagadnienia:

- Polański autorem filmowym

- Polański a kino gatunków

- Roman Polański jako aktor

- intertekstualne lektury filmów Polańskiego

- formalne wybory Polańskiego jako reżysera

- estetyka filmów Polańskiego

- główne tematy twórczości artysty

- przenikanie się sztuk (filmowej i teatralnej) w twórczości Polańskiego

- kino na pograniczu wyobraźni i rzeczywistości społeczno-historycznej

- rola kiczu w twórczości Polańskiego

- filozofia zapisana w dziełach Polańskiego  

- żywioły w kinie Polańskiego

 

Organizacja konferencji: Redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”, Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (Instytut Nauk o Kulturze i Religii, WNH UKSW).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy planują przygotowanie – w oparciu o wybrane artykuły – recenzowanej monografii zbiorowej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w oddzielnym pliku do 14 stycznia, na dwa adresy:

 

brygida.pawlowska@gmail.com

(prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, WNH UKSW)                  

 

izatomczyk@interia.pl

(dr Izabela Tomczyk-Jarzyna; sekretarz konferencji)

 

Przewidywany czas na wystąpienie: do 20 minut. Możliwość przedstawienia prezentacji (wymaga to wcześniejszego zgłoszenia).

 

W zgłoszeniu podajemy:

– imię i nazwisko;

– stopień naukowy i afiliację;

– adres mailowy (bardzo chętnie przyjmiemy także numer telefonu);

– adres do korespondencji (dotyczy osób, które wyrażają chęć otrzymania zaświadczenia o   udziale w konferencji i/lub upominku książkowego)

–  tytuł referatu oraz kilkuzdaniowy abstrakt określający problematykę wystąpienia.

 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego obrady odbędą się w trybie zdalnym. Zaświadczenia o udziale w konferencji roześlemy pocztą (zwykłą lub elektroniczną, według preferencji).

Serdecznie zapraszamy!


Aktualizacja:  2021-09-29 23:16:38