XIII Zjazd Geopolityków Polskich – Geopolityka praktyczna w czasie pandemii


MINIONA -

Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w XIII Zjeździe Geopolityków Polskich i zabrania głosu w temacie przewodnim konferencji krajowej jakim jest „Geopolityka praktyczna w czasie pandemii”, w szczególności:

- Geopolityka jako dyscyplina nauki (studia i przedmioty geopolityczne w Polsce i innych krajach; stosunek głównych kierunków nauki o stosunkach międzynarodowych do geopolityki; geopolityczna tematyka w wiodących think-tankach);

- Globalna i regionalna zmiana układu sił w erze post-pandemii;

- Kryzys ekonomiczny czy społeczno-ekonomiczny jako konsekwencja pandemii Covid-19;

- Nowy wymiar geoekonomii jako konsekwencja gospodarczych konsekwencji pandemii Covid- 19;

- Wirus Sars-Cov 19 jako instrument gry politycznej;

- Społeczny odbiór pandemii oraz planów jej przeciwdziałania oraz konsekwencje dla polityki państw;

- Poczucie bezpieczeństwa i potrzeba bezpieczeństwa – ewolucja podejścia do problematyki bezpieczeństwa w społeczeństwie i establishmencie politycznym państw;

- Nowe media i ich rola w kreowaniu procesów regionalnych i globalnych

- Perspektywy rywalizacji geopolitycznej USA–Chiny;

- Polityka USA wobec UE, Regionu Pacyfiku;

- Przyszły system w kategoriach biegunowości (jedno-dwu-wielobiegunowy);

- Wpływ pandemii na pozycję międzynarodową państw słabo rozwiniętych;

- Przyszłość geopolityczna wybranych państw;

- Wpływ pandemii na przeobrażenia systemów politycznych i gospodarczych;

- Protekcjonizm i interwencjonizm w okresie pandemii i po;

- Rola mediów społecznościowych w dobie pandemii;

- Wpływ pandemii na sojusze polityczno-militarne;

- Ruchy antyszczepionkowe i ich wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną państw.

Więcej informacji na stronie https://ptg.edu.pl/zjazd-geopolitykow-polskich / Invitation for foreign scholars: https://ptg.edu.pl/zgp/zgpff

Języki obrad: polski, angielski. 

Przewidujemy wydanie artykułów pokonferencyjnych w kwartalniku „Przegląd Geopolityczny” (http://przeglad.org/, 20 pkt. na liście MEiN).

Forma i termin zgłoszenia 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres zjazd@ptg.edu.pl do 21 listopada br. podając poniższe dane: 

A. Proponowany temat referatu (fakultatywne):

B. Dane o uczestniku (obligatoryjne): – Imię (imiona) i nazwisko: – Reprezentowana uczelnia/instytucja/organizacja/środowisko: – Tytuł/stopień naukowy/stopień wojskowy (tylko służba czynna): – Adres do korespondencji: – Telefon /e-mail: 

C. Streszczenie proponowanego wystąpienia (dla wypełniających pkt. 1. obligatoryjne): 

D. Załączyć potwierdzenie przelewu (opłaty konferencyjnej). 

 

Opłata konferencyjna: 

A. Udział z własnym referatem – koszt: 400 PLN / 530 PLN

W cenie: druk publikacji, materiały konferencyjne – pakiet prelegenta, catering (przerwa kawowa i obiadowa), certyfikat o wygłoszeniu referatu na krajowej konferencji naukowej.

B. Udziału bez własnego referatu jako obserwator(-ka) – koszt: 300 PLN

W cenie: materiały konferencyjne – pakiet obserwatora, catering (przerwa kawowa i obiadowa), możliwość zabrania głosu w debacie, zaświadczenie o udziale w konferencji naukowej.

C. Goście honorowi, zaproszeni eksperci, członkowie komitetów organizacyjnych, laureaci konkursów, uczestniczą bezpłatnie.

D. Uczestnicy panelu studencko-doktoranckiego – koszt: 300 PLN

W cenie: druk publikacji pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji, materiały konferencyjne, catering (przerwa kawowa i obiadowa), certyfikat o wygłoszeniu referatu na krajowej konferencji naukowej.

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do dnia 21 listopada 2021 r. z dopiskiem: „XIII Zjazd Geopolityków Polskich” 

Dane do przelewu: 

Polskie Towarzystwo Geopolityczne, ul. Majora Łupaszki 7/26, 30-198 Kraków 

Konto bankowe (Bank BGŻ): 04 2030 0045 1110 0000 0390 5350 

Wystawiamy faktury osobom, które dokonają wpłaty na Zjazd. Osoby te powinny wcześniej podać, na kogo organizatorzy mają wystawić fakturę. 

Pytania i kontakt w sprawie konferencji: zjazd@ptg.edu.pl


Źródło:  https://ptg.edu.pl/zjazd-geopolitykow-polskich

Aktualizacja:  2021-11-10