Ogólnopolska Konferencja "Ekosystemy"


MINIONA -

Konferencja w trybie zdalnym
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy na  OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ "Ekosystemy".
Odbędzie się ona 08.09.2022 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym.
Jeśli chcesz wziąć udział jako prelegent, uczestnik bierny bądź pomóc w organizacji konferencji dołącz do grupy:
 https://www.facebook.com/groups/2896921440528451 Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.
 Analizę tematu dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach.
 Wartością dodaną jest z pewnością analiza w skali globalnej lub regionalnej.
Zainteresowani jesteśmy referatami z następujących dziedzin:
 nauk humanistycznych
 nauk inżynieryjno-technicznych
 nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 nauk rolniczych
 nauk społecznych
 nauk ścisłych i przyrodniczych
 nauk teologicznych
 sztuki Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów: https://forms.gle/wY118y6nbEp87tTx8 Prosimy umieścić abstrakt w odpowiedniej rubryce w formularzu rejestracyjnym
 Wystarczy wysłać sam temat przez formularz
 Na końcu abstraktu prosimy o zamieszczenie literatury oraz źródeł internetowych
 W przypadku prowadzenia własnych badań prosimy o przedstawienie metodologii pracy
 Program konferencji zostanie przedstawiony po konferencji
 Wszyscy czynni i bierni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, jeśli wyrażą taką wolę.
 Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz/lub przewodniczącego komitetu.
 Konferencja jest darmowa
 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni po konferencji!
 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.
Informacje dotyczące wystąpienia przez dysk google:
- Prezentacja powinna posiadać minimum 5 slajdów
- Maksymalnej liczby slajdów organizator nie ustala
- Dozwolone są prace tworzone we współautorstwie (maksymalnie 6 osób)
- Każdy prelegent zamieszcza prezentacje na dysku samodzielnie
- Prelegent ma obowiązek zamieścić prezentację na dysku najpóźniej do dnia konferencji do godz.23.59.
- Prezentacje są dostępne dla uczestników biernych przez okres 7 dni
- W przypadku filmu z nagraniem dźwiękowym metoda wykonania jest dowolna
- W przypadku umieszczenia nagrania na platformie YouTube wystarczy wstawić link do dokumentu word który wrzuci się na dysk
- Dozwolone jest nagranie wystąpienia jedynie dźwiękowego
- W przypadku filmów oraz nagrań minimalna długość wynosi 5 minut
- Dozwolone jest wystąpienie jedynie graficzne
- Można również zamieścić poster na dysku google
- Prace z dysku są samodzielnie odtwarzane przez biernych oraz czynnych uczestników. Zalecane jest komentowanie.
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania artykułów do monografii naukowej. Wydanie jej planowane jest [30.12.2021], w Wydawnictwie Naukowym ArchaeGraph (80 pkt. zgodnie z wykazem MEiN).
Przesyłanie tekstów możliwe jest do [30.11.2021]. W przypadku wyjątkowych okoliczności termin ten może zostać wydłużony, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.
Wraz z tekstem należy obligatoryjnie przesłać formularz recenzyjny, wypełniony i podpisany przez pracownika minimum ze stopniem naukowym doktora. Pomiędzy autorem tekstu a recenzentem nie może zachodzić konflikt interesów, tj. finansowe lub osobiste zależności (recenzentem nie może być opiekun naukowy lub promotor autora tekstu).
Koszt publikacji artykułu to 200 zł. Opłata dokonywana jest po uprzedniej pozytywnej recenzji wydawnictwa.
Autor może przesłać maksymalnie do 10 artykułów naukowych. W przypadku współautorstwa, jeden tekst może mieć maksymalnie 10 współautorów. Tematyka tekstu jest dowolna. W przypadku dużej różnorodności tematycznej lub zbyt dużej liczby przesłanych tekstów, Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo do wyboru tekstów. W przypadku chęci zgłoszenia tekstu udział w konferencji nie jest wymagany, dlatego też zachęcamy do przesłania niniejszej wiadomości innym zainteresowanym.
Pod niniejszym linkiem przesyłamy instrukcję edytorską przygotowania tekstu: https://www.archaegraph.pl/.../ArchaeGraph_Instrukcja...
Fanpage wydawnictwa : https://www.facebook.com/archaegraph
Strona wydawnictwa: https://www.archaegraph.pl/
Tytuły monografii:
Dura lex sed lex - aktualne problemy prawne.
Aktualności geopolityczne.
Co nowego w trosce o klimat.
Nauka i technika.
Nowinki w biotechnologii.
Europa znana i nieznana
Kultura i sztuka
Miasta XXI wieku
Prawo w Europie
Problemy nauk medycznych dawniej dziś
Problemy prawa publicznego
Problemy współczesnego świata i prawa
Współczesny świat
Wybrane problemy nauk o zdrowiu
Wybrane problemy współczesnego prawa polskiego
Zmiany na ziemii w XXI wieku
Środowisko naturalne
Wyzwanie ekonomiczne
Współczesne wyzwania nauk ekonomicznych
Globalne przemiany
Globalne przemiany na przestrzeni dziejów
Wybrane problemy współczesnego świata
Wybrane problemy współczesnego świata w ujęciu interdyscyplinarnym
Najnowsze badania historyczne
Monografie mogą też mieć inne tytuły jeśli znajdzie się adekwatna liczba tekstów
Prosimy o wypełnienie poniższych formularzy
Formularz przedwstępny
https://forms.gle/Q91d5FmwcEoDaZkz5
Formularz monografii
https://forms.gle/1D8LdN94zNhWBdZF8
Administratorem Państwa danych osobowych podawanych w formularzu elektronicznym przy zapisach jest M&M WELLNESS KAMILA MAJOR-MARSZAŁEK
z siedzibą w Poznaniu 60-704 ul. Gąsiorowskich 10 numer lokalu 19, o numerze NIP: 6172090251
Nasze dane kontaktowe, za pomocą których można się z nami kontaktować: Adres siedziby ul. ul. Gąsiorowskich 10 numer lokalu 19 w Poznaniu 60-704, Ustka oraz mail: Major-marszałek@wp.pl
Kontakt do Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych: Z Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Adres e-mail: Major-marszałek@wp.pl
Tel:
Informujemy, że można się z nami skontaktować poprzez informacje zawarte powyżej.
2. Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane?
Danymi osobowymi jakie będą przez nas przetwarzane są tylko dane podane przez Państwa w formularzu, to jest:
a) Imię
b) Nazwisko
c) Adres email
d) Nazwa uczelni
e) Stopień naukowy
f) Adres do wysyłki
Są to dane osobowe, które podają Państwo dobrowolnie przy wypełnianiu formularza internetowego i wysłaniu go. Wszystkie dane osobowe, które zostają nam podane przez Państwa są udostępniane dobrowolnie i przetwarzane są tylko i wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą, w celu wyraźnie przez Państwa zaakceptowanym. Zgoda ta w każdej chwili może być cofnięta.
3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu:
a) Kontaktu z osobami zgłaszającymi się do czynnego uczestnictwa w wydarzeniu
Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przekazywane jedynie członkom grupy, którzy tworzą wymienione w owej klauzuli wydarzenie.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
5. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z podanymi danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do:
Zarządzanie Kopii
zażądania kopii lub dostępu do posiadanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby;
Poprawienie błędnych danych
prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu lub dotyczące Państwa osoby;
Usunięcie danych
prawo do bycia zapomnianym to znaczy złożenia (gdy pozwalają na to przepisy RODO) wniosku o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
Wniesienie skargi
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
Rezygnacja z przetwarzania danych
prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach.
Czas przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do wykonywania celów zawartych w punkcie 3. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają
Państwo prawo do złożenia do nas wniosku o usunięcie Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/291486332895303/?ref=newsfeed

Aktualizacja:  2021-11-15 10:14:23