Edukacja medialna 3.0. Aspekty technokulturowe, pedagogiczne i psychologiczne. Strategie – praktyki – instytucje


MINIONA -

Kraków

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej:

Edukacja medialna 3.0.
Aspekty technokulturowe, pedagogiczne i psychologiczne. Strategie – praktyki – instytucje

Konferencja organizowana przez Ośrodek Badań nad Mediami Instytutu Filologii Polskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2022 roku w trybie zdalnym.

Edukacja medialna jest zagadnieniem niezwykle i wciąż aktualnym w dobie współczesnych wyzwań cywilizacyjnych – dynamicznego rozwoju mediasfery, wzrostu znaczenia mediów w życiu społecznym oraz w edukacji formalnej i nieformalnej, czy funkcjonowania społeczeństwa planetarnego w czasach pandemii, globalnych wyzwań klimatycznych i politycznych. Rozwijają się zatem dynamicznie media społecznościowe, interaktywne, mobilne; formaty, gatunki i produkty medialne oraz środowiska służące komunikacji społecznej oparte na wirtualnej (VR), rozszerzonej (AR) oraz mieszanej (MR) rzeczywistości. Większe znaczenie zyskują coraz bardziej złożone i specjalistyczne kompetencje medialne, cyfrowe, informacyjne i informatyczne oraz jakość i oryginalność dotychczasowych  rozwiązań w tych zakresie.

Złożone obszary edukacji medialnej, jej konteksty historyczne i teoretyczne stanowiły już przedmiot krajowych badań (zob. m.in. A. Ogonowska, „Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości”, Kraków 2003; Tejże, „Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość”Kraków 2013; „Człowiek – technologia – media. Konteksty kulturowe i psychologiczne”, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków 2014 czy G. Ptaszek, „Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji”, Kraków 2019, w której autor definiuje termin i charakteryzuje specyfikę edukacji medialnej 3.0). Po ponad dwóch dekadach rozmów odnośnie do edukacji medialnej w Polsce, istotna staje się jednak dyskusja na temat jej obecnego faktycznego stanu oraz dalszych perspektyw rozwoju. Na polu refleksji akademickiej ważną rolę odgrywają także nowe perspektywy badawcze: rozwój badań nad cyberkulturą, trans- i posthumanizmem, dynamiczny rozwój neuronauk (w tym neuropsychologii, neurobiologii czy neurodydaktyki) oraz badań nad sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym.

Proponujemy Państwu refleksję nad następującymi zagadnieniami:       

1. (Makro)konteksty edukacji medialnej
– edukacja medialna wobec cyberkultury 3.0, nowych nowych mediów i kultury konwergencji – rozwiązania praktyczne i stan badań;
– edukacja medialna w nowych kontekstach badawczych – cyberkultura 3.0, neuronauki, badania nad sztuczną inteligencją;
– demokratyzacja mediów a problem fake-news, dezinformacji i postprawdy: nowe wyzwania społeczne, polityczne, komunikologiczne i edukacyjne;
– edukacja medialna w Polsce i na świecie – rozwiązania instytucjonalne, praktyki edukacyjne, działania społeczne;
– edukacja medialna w społeczeństwie obywatelskim XXI wieku: zadania i cele strategiczne;
– edukacja medialna wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych: aspekty regionalne, lokalne, globalne.

2. Edukacja medialna: media społecznościowe, demokratyzacja mediów i kultura uczestnictwa
– rola mediów społecznościowych (TIKTOK, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook i innych) w edukacji nieformalnej i dydaktyce przedmiotowej;
– edukacja medialna w różnych grupach wiekowych: rozwiązania edukacyjne i instytucjonalne  (programy, podstawy, treści kształcenia);
– domowa edukacja medialna – rodzice i opiekunowie jako edukatorzy w przestrzeni codzienności;
– fandom jako pole działań edukacyjnych;
– edutainment jako nowa forma edukacji;
– gamifikacja w edukacji: zalety, ograniczenia i kontrowersje.

3. Wokół kompetencji
– kompetencje językowe, komunikacyjne, kulturowe i społeczne a edukacja medialna – pytania o fundamenty kompetencji medialnych, cyfrowych i informacyjnych;
– nowe strategie i formy kształcenia nauczycieli w środowisku medialnym i wobec wyzwań społeczeństwa medialnego w XXI wieku;
– strategie rozumienia, interpretowania i produkowania mediów, czyli kompetencje medialne i cyfrowe w praktyce;
– kompetencje medialne, cyfrowe, informacyjne, informatyczne: modele, teorie i ich ewolucje w XX i XXI wieku;
– netokraci i prekariusze a konsumpcja, produkcja i użytkowanie mediów; strategie wykluczenia i inkluzji w środowiskach medialnych w oparciu o nowe kompetencje medialne, cyfrowe, informatyczne i informacyjne.

4. Edukacja medialna  jako przedmiot badań   
– edukacja medialna w świetle pedagogiki mediów, kulturoznawstwa medialnego, media studies, badań nad komunikacją społeczną i polityką;
– psychologiczne i pedagogiczne aspekty uczenia o mediach, przez media, dla mediów;
– edukacja medialna jako forma profilaktyki zachowań ryzykownych w sieci;
– edukacja medialna wobec zagrożeń wynikających z patologicznego korzystania z mediów;
– nowe formy i rozwiązania edukacyjne w czasie pandemii – edukacja z wykorzystaniem mediów.

Opłata konferencyjna dla aktywnych uczestników (z referatem) wynosi 200 zł. W ramach opłaty konferencyjnej – uczestnik/uczestniczka może wziąć czynny udział w obradach i dyskusji oraz zgłosić swój artykuł do druku.

Opłata konferencyjna dla biernych uczestników (bez referatu) wynosi 250 zł. W ramach opłaty konferencyjnej – uczestnik/uczestniczka może wziąć udział w obradach i dyskusji.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod poniższym linkiem do 31 marca 2022 roku:
https://forms.gle/cyro1AzGpXht5aBDA

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/1197810050627002

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny konferencji:
– prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – przewodnicząca komitetu
– dr Ewelina Jarosz
– dr Jakub Kosek
– mgr Marcin Chudoba
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
https://konferencjaedukacjamedialna.wordpress.com/


Źródło:  https://konferencjaedukacjamedialna.wordpress.com/

Aktualizacja:  2021-12-29