III studencko-doktorancka konferencja naukowa: archeologia i filologia klasyczna. Współpraca i wspólne wyzwania w XXI w.


MINIONA -

Warszawa

Zarówno archeolodzy, jak i filolodzy określani mianem „klasycznych”, prowadzą badania nad dziedzictwem świata antycznego. Z pozoru ich doświadczenia badawcze wydają się całkowicie odmienne – podczas gdy archeolodzy badają pozostałości antycznej kultury materialnej i sztuki w oparciu o znaleziska pochodzące z wykopalisk, praca filologów dotyczy ówczesnej historii, kultury i duchowości, poznawanych przez pryzmat zachowanych źródeł literackich.Niewątpliwie żyjemy w dobie postępującego zawężania specjalizacji naukowych. Tym samym interdyscyplinarne badania łączące nowoczesną archeologię klasyczną z osiągnięciami współczesnej filologii klasycznej, stanowią wyjątkową okazję, by spojrzeć na antyk z szerszej perspektywy. Dzięki pracy archeologów filologowie klasyczni zyskują dostęp do niepublikowanego dotychczas materiału językowego, który wykracza poza kanon analizowanych tekstów autorów antycznych. Inskrypcje, monety, odciski stempli budowlanych, lampki terakotowe i inne kategorie znalezisk zaliczane do grupy tzw. instrumenta domestica, zawierają treści, które stanowią kluczowe źródło do badania nieliterackiego wariantu języków klasycznych. Natomiast w związku z faktem, że coraz mniej archeologów dysponuje praktyczną znajomością łaciny i greki, pomoc filologów przy przeszukiwaniu tekstów antycznych w celu zebrania wzmianek dotyczących badanego stanowiska archeologicznego, przebiegu wydarzeń historycznych, czy dziejów społeczno-politycznych regionu, staje się nie tylko coraz bardziej uzasadniona, a wręcz nieodzowna. Współpraca między obiema dyscyplinami może być także pomocna w badaniach nad historią archeologii jako dyscypliny naukowej, a także dziejów zainteresowań starożytniczych i kolekcjonerstwa epoki nowożytnej, jak również recepcji antyku w sztukach pięknych.

Biorąc za punkt wyjścia popularyzację współpracy między młodym pokoleniem archeologów i filologów klasycznych, Koło Naukowe Młodych Klasyków oraz Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA działające przy Uniwersytecie Warszawskim, zapraszają do wygłoszenia referatu (20-30 min.) dotyczącego przykładów współpracy i wzajemnego zastosowania dorobku archeologii klasycznej w badaniach filologicznych, jak i filologii klasycznej w badaniach archeologicznych.
Konferencja odbędzie się 25 lutego 2022 r. za pomocą platformy Google Meet. 

Link do wydarzenia:https://bit.ly/KONFA2022


Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 lutego 2022 r. poprzez wypełniony formularz:https://forms.gle/ZuoGBqPAeBHFzPvZ7 

Tematy wystąpień dotyczyć mogą:

- powiązań i współpracy między przedstawicielami dziedzin archeologii i filologii klasycznej w przeszłości i współcześnie; 

- perspektyw współpracy; 

- odkryć archeologicznych i ich korelacji ze źródłami antycznymi; 

- tradycji filologii klasycznej w archeologii;

- roli inskrypcji w badaniach archeologicznych i filologicznych. 

Pozostajemy również otwarci na inne propozycje, które byłyby związane z tematyką konferencji.

Konferencja jest bezpłatna.

Kontakt: konferencja.f.a@gmail.com


Źródło:  https://facebook.com/events/s/konferencja-konfa-archeologia-/638985380616225/

Aktualizacja:  2021-12-13 12:11:51