VIII Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” / The 8th Conference ‘Rare diseases not only in the curriculum’


MINIONA -

Szczecin

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W TRYBIE ON-LINE.

Cykliczna konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” odbyła się po raz pierwszy w 2014 roku w Szczecinie a w latach 2015-1019 składała się z dwóch sesji - wrocławskiej i szczecińskiej. Na rok 2021 wybrano tryb on-line, łącząc ośrodki organizatorów (Szczecin, Wrocław, Poznań, Olsztyn i Tarnobrzeg) oraz uczestników indywidualnych z innych miejscowości. Podobnie przedstawia się plan na rok 2022. Konferencja ta ma charakter naukowo-dydaktyczny a jej ideą jest dyskusja o chorobach rzadkich, zarówno powszechnie znanych jak i tych, które nie są omawiane w toku studiów medycznych lub pielęgniarskich. Uczestniczą w niej lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i przedstawiciele innych profesji badający choroby rzadkie i udzielający pomoc osobom chorym oraz studenci i doktoranci zainteresowani tytułową problematyką.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału w tym spotkaniu i przesłania kilku lub kilkunastozdaniowego streszczenia w językach polskim i angielskim (formularz zostanie przesłany do uczestnika po napisaniu wiadomosci o chęci udziału w konferencji na adres poczty elektronicznej emes@e-post.pl). Tematyka zgłaszanej pracy powinna dotyczyć chorób rzadkich lub nietypowych problemów medycznych (np. rzadkich odmian częstych chorób) albo sposobów poszukiwania źródeł informacji o chorobach lub rozwijania wiedzy badaczy i medyków oraz chorych i ich opiekunów. Akceptowany jest charakter poglądowy lub przeglądowy prac – ze względu na badany problem lub historię badań nad nim (streszczenie i wystąpienie mogą przedstawiać wyniki wcześniej opublikowanych prac własnych). Praca może posiadać formę studium przypadku lub doniesienia wstępnego (komunikatu z własnych badań oryginalnych). Struktura streszczenia jest zależna od charakteru utworu (jak wyżej). Od autorów prac oryginalnych wymagane jest podanie wstępu, celu i metod badania, wyników i wniosków. Niezależnie od charakteru pracy możliwe jest cytowanie źródeł (maksymalnie pięciu). Ocena pracy w postaci recenzji opiera się na treści zgłoszonego streszczenia i jest podana do wiadomości autora lub opiekuna naukowego pracy przed konferencją.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystąpienia są dokumentowane w postaci książki streszczeń dostępnej na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, http://ptpk.org/konferencje.html (aktualnie strona w fazie przebudowy). Opisy wcześniejszych edycji konferencji oraz dane kontaktowe również są dostępne w zakładce "Konferencje" ww. strony internetowej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz na stronie Sekcji Nauk o Człowieku tego towarzystwa, https://hbpl.ptpk.org/aktualnosci/.


Źródło:  http://ptpk.org/konferencje.html

Aktualizacja:  2022-04-05