VII Ogólnopolska Konferencja naukowa z cyklu KONTEKSTY KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO


MINIONA -

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zaprasza w dniach 10-11 marca 2022 roku do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Konteksty kształcenia muzycznego, której tym razem przyświecać będzie tytuł: Muzyka wartością w edukacji i w innych przestrzeniach życia człowieka. Konferencja poświęcona została pamięci prof. Zygmunta Gzelli (1922-2007).

Profesor Zygmunt Gzella był wybitnym dyrygentem i pedagogiem, a także rektorem oraz wieloletnim kierownikiem Katedry Edukacji Muzycznej łódzkiej uczelni. Był człowiekiem, któremu bliskie były sprawy związane z edukacją muzyczną. Problemy, będące konsekwencją przemian cywilizacyjnych, przed którymi stają współcześni pedagodzy, wymagają ciągłego rekonstruowania dotychczasowych doświadczeń, przyglądania się im z różnych perspektyw oraz uwzględniania różnorodnych kontekstów. Celem tegorocznej konferencji jest diagnoza sytuacji edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości oraz wskazanie wartości muzyki w edukacji i w innych przestrzeniach życia człowieka. Konferencja ma być platformą wymiany doświadczeń poglądów, dyskursu naukowego (szczególnie pedagogicznego), a także stanowić formę dokształcania dla słuchaczy środowisk akademickich, nauczycielskich, samorządowców oraz osób zarządzających instytucjami kultury. Zachęcamy do udziału w konferencji osoby zajmujące się zarówno zagadnieniami teoretycznymi, jak również praktycznymi aspektami kształcenia muzycznego.

Mając nadzieję na wielowymiarową, interdyscyplinarną i owocną wymianę poglądów w trakcie konferencji, proponujemy następujące grupy zagadnień:

  • Uwarunkowania interakcji edukacyjnych w przestrzeni szkolnej
  • Wartości edukacji muzycznej w zmieniającym się świecie
  • Funkcje muzyki w kształtowaniu przestrzeni publicznej człowieka
  • Edukacja muzyczna w procesie kształcenia muzycznego i upowszechniania kultury
  • Terapeutyczne i wychowawcze wartości muzyki
  • Wykorzystanie multimediów w stymulowaniu aktywności muzycznej dzieci w szkołach muzycznych – nie tylko w pandemii

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień. Jesteśmy także otwarci na propozycje tematów wykraczających poza zaprezentowane powyżej zagadnienia.

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia prosimy nadsyłać do dnia 25 stycznia 2022 roku na adres organizatorów:
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów
90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
z dopiskiem: dr Ewa Kumik, prof. AM, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
lub w formie elektronicznej na adres: ewakumik@amuz.lodz.pl

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. i obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, koszt druku publikacji pokonferencyjnej z artykułem autora (po uzyskaniu pozytywnej recenzji tekstu) oraz poczęstunek (w tym uroczystą kolację). Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.

Opłatę uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 15 lutego 2022 roku na konto bankowe
Bank PEKAO SA II O/Łódź
97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
(z dopiskiem: VII OKN Konteksty kształcenia muzycznego)

Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o podanie następujących danych: nazwę instytucji, adres, NIP instytucji.


Źródło:  http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/konteksty-ksztalcenia-muzycznego-2022

Aktualizacja:  2021-12-29 10:56:26