ХІV MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (Kijów, certyfikat, publikacja artykułu)


MINIONA -

NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja odbędzie się w dniu 20 maja 2022 roku w trybie zdalnego uczestnictwa (z zastosowaniem komunikacji wideo ZOOM). Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – książka naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej https://ffs.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»).

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikaty uczestnika i program konferencji. Konferencja jest zarejestrowana w bazie instytucji naukowej "Ukraiński Instytut Badań Naukowych i technicznych i informacji" przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy.

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do 18 maja  2022 roku na e-mail:  gum-korpus(a)ukr.net

 

 KIERUNKI PRACY KONFERENCJI

Sekcja 1. Filozofia:

«Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia:

«Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia:

«Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia:

«Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika:

«Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem  współczesnych koncepcji pedagogicznych»

 

JAK SPORZĄDZIĆ ARTYKUŁ

 

ü  Dla publikacji są przyjmowane artykuły naukowe o objętości 10-12 stron formatu А4 druku komputerowego, interlinia 1,5 wiersza (marginesy 20 mm ze wszystkich stron, czcionka Times New Roman 14 punktów). Tekst artykułu należy przesłać w formacie RTF.

ü  Tytuł (dużymi literami, pogrubiona czcionka, wyrównanie do środku) NAZWA ARTYKUŁU; w następnym wierszu (pogrubiona czcionka wyrównanie do prawej) – Nazwisko, imię; w następnym wierszu (kursywa, wyrównanie do prawej) – nazwa uczelni wyższej, student/aspirant, miasto; w następnym wierszu (czcionka kursywa, wyrównanie do prawej) – e-mail dla kontaktów; po 1 wierszu – stanowisko oraz nazwisko, imię; jeszcze po 1 wierszu – tekst artykułu.

 

PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY

Iwanow Iwan,

student Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. P. Dragomanowa

globus@npu.edu.ua

 

Promotor –

doktor habilitowany nauk filozoficznych (filozofii), profesor P. P. Petrow

 

 

ü  Odwołania do literatury dostają ogólną numerację porządkową za tekstem w kwadratowych nawiasach (na przykład, ... [3, s.45]). Pełna lista literatury jest podawana na końcu artykułu.

ü  W przypadku korzystania ze źródeł-zasobów elektronicznych z długimi adresami, prosimy o stosowanie skrótów za pośrednictwem strony www.bit.ly

ü  Opracowania są drukowane w redakcji autorów. Odpowiedzialność za treść, gramatyczną i stylistyczną poprawność tekstów opracowań ponosi autor i promotor. Artykuły, przygotowane bez uwzględnienia podanych wymagań – nie są przyjmowane i nie są drukowane.

ü  Artykuły są drukowane w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

 

Udział w ХІV Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji «Naukowe poszukiwania: aktualne badania, teoria i praktyka» przewiduje wpłacenie składki organizacyjnej o wysokości 160 zł. Składka organizacyjna jest wydawana na zorganizowanie konferencji, druk artykułów w książce «Humanistyczne korpus» i wysłanie autorskiego egzemplarza, wyrobienie certyfikatu uczestnika і  e-programu konferencji, usługi pocztowe.

Uczestnik może zamówić tylko wersję elektroniczną książki, to opłata wynosi 100 złotych.

Żeby wziąć udział w konferencji należy pod adres elektroniczny Komitetu organizacyjnego   gum-korpus(a)ukr.net wysłać w osobnych plikach:

ü  opracowanie (nazwa pliku: № sekcji nazwisko autora artykuł); ankietę uczestnika (nazwa plika: № sekcji_nazwisko autora_ankieta);

ü  zeskanowane pokwitowanie potwierdzające opłatę składki organizacyjnej (nazwa pliku z nazwiskiem autora).

Prosimy o podawanie tematu e-maila «Naukowe poszukiwania: aktualne badania, teoria i praktyka»

 

KONTAKT

Serhii Rusakov, PhD in Philosophy, Associate Professor at the Department of Cultural Studies of M.P. Drahomanov National University of Pedagogy

s.s.rusakov(a)npu.edu.ua

https://www.facebook.com/rusakov.sergii

 

Z POPRZEDNIMI KSIĄŻKAMI "HUMANISTYCZNY KORPUS" I MATERIAŁAMI Z INNYCH KONFERENCJI MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1733

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZEJ KONFERENCJI!

 


Źródło:  https://ffs.npu.edu.ua/

Aktualizacja:  2022-01-08 11:56:35