Ogólnopolska konferencja naukowa online "Dyskursy władzy"


MINIONA -

Online

Kiedy podmiot jest niczym, wszystko jest władzą — pisze w książce Prawda i władza polski komentator myśli Michela Foucaulta, Michał Podniesiński. Proces ujarzmiania (assujettissement) podmiotu w kulturze i cywilizacji Zachodu wraz z dominacją praktyk biowładzy stał się już tak nieodłączną częścią dyskursu politycznego, że coraz trudniej o jego dostrzeżenie i krytykę, zwłaszcza w dobie kryzysu intelektualnych autorytetów i przejmowania pluralistycznych mediów przez rozmaite grupy nacisku. Będąca owocem przemian demokratycznych decentralizacja władzy prowadzi wówczas do jej recentralizacji w innych instytucjach: innymi więc słowy do transferu władzy na inne poziomy, oswajające mechanizmy kontroli dla ich lepszego wdrożenia na wyższym poziomie nadzoru. Zachęcając do przemyślenia kategorii władzy i wszelkich jej form oraz wymiarów - zarówno tej jawnej, jak i utajonej -  organizatorzy konferencji chcieliby skierować uwagę na przykładowe problemy:

 • wiedza/władza w cywilizacji i filozofii Zachodu;
 • władza w fikcji kulturowej - literackiej, filmowej, serialowej, growej, komiksowej etc.;
 • formy władzy: od autokracji i despotyzmu do mikrofizyki władzy panoptykonu;
 • władzy symbolicznej i sposobów jej wewnętrznego transferu, przekładu, wymiany;
 • religia;
 • historia;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • władza polityczna;
 • władza ekonomiczna;
 • sprzeciw wobec władzy;
 • rodzina a władza;
 • władza a kontrola; mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia;
 • język władzy; media i social media; wizerunek władzy;
 • władza niejawna;
 • władza większości;
 • sekty i teorie spiskowe;
 • pandemia a władza;
 • władza instytucji i dekonstrukcji jej ześrodkowań (logocentrycznych, etnocentrycznych, antropocentrycznych, egocentrycznych itp.);
 • egzekucji władzy (prawo, instytucjonalizacja przemocy, mechanizmy kontroli) oraz przejawów jej nadużyć;
 • władza i dyskursy wolności.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres wladza.ekonferencja@gmail.com mija 6 marca 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma naukowego „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”(w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://wladzaekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-01-11 14:51:54