II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE RYNEK – TECHNOLOGIE – KONSUMPCJA


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

  W epoce ekspansywnego rozwoju mediów i technologii cyfrowych, znaczenia nabierają pytania o przekształcenia procesu komunikacji poprzez książkę, jej miejsce w kulturze zmediatyzowanej oraz charakter relacji pomiędzy słowem drukowanym a innymi mediami. Na przestrzeni ostatnich lat media w sposób znaczący wpłynęły na kształt rynku książki, jej społeczny obieg oraz praktyki lekturowe czytelników/konsumentów. Z jednej strony stanowią otoczenie konkurencyjne dla branży wydawniczej, z  drugiej stały się jej istotną częścią. Z kolei książka, stanowiąc wzór i punkt odniesienia dla różnych mediów, jednocześnie przenika do nich, łączy się z nimi i zmienia wskutek ich wielorakich wpływów i oddziaływań.

 Media transformują rynek książki w sposób totalny, w aspekcie organizacji, treści i formy. Są narzędziami wykorzystywanymi w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przez tradycyjne instytucje rynku książki, autonomicznymi instrumentami rozpowszechniania i promocji publikacji, a wreszcie heterogenicznymi przestrzeniami dla społecznego życia książki. Dzięki mediom i nowym technologiom odbiorca otrzymuje niedostępne wcześniej formaty książki.  Media tworzą nową płaszczyznę reprodukcji i prezentacji książki,  będąc jednocześnie jej składnikiem tematycznym. Pozwalają także na upowszechnienie i wzmocnienie obecności książki w sferze życia społecznego, gdzie ma ona szansę zaistnienia w mainstreamie rozmaitych debat, co przyczynia się do jej popularyzacji. Zatem problem mediów na współczesnym rynku książki to nie tylko sprawa obiektywnej rzeczywistości rozwijającej się technologii oraz nowych potrzeb i praktyk czytelniczych, ale też nowych trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Podczas konferencji chcemy zadać pytania o naturę wzajemnych wpływów książki i mediów.

Proponujemy rozważenie  następujących zagadnień:

- status książki we współczesnej kulturze medialnej;

- mediatyzacja rynku książki;

- wpływ mediów na formę, treść i funkcje książki;

- książka w prasie, radiu, telewizji, kinie, Internecie;

- media społecznościowe jako przestrzeń funkcjonowania/życia książki;

- książka jako towar/produkt medialny;

- media w komunikacji marketingowej na rynku książki;

- media jako składnik tematyczny książki/literatury;

- media i technologie jako narzędzia reprodukcji i dystrybucji książki

- konsumpcja książki w dobie elektronicznej transmisji kultury pisma;

- nowe (zapośredniczone medialnie) praktyki lekturowe.

Można również zgłaszać tematy własne, wychodzące poza proponowane obszary.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy komunikacji społecznej i mediów, bibliologów, literaturoznawców, filmoznawców, kulturoznawców, językoznawców, antropologów kultury, psychologów, socjologów i estetyków (zwłaszcza zajmujących się socjologią i estetyką książki i mediów) oraz przedstawicieli innych dyscyplin i profesji, którzy centrum swych badań i praktyki zawodowej uczynili książkę i/lub media.

Konferencja odbędzie się zdalnie, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Proponujemy Państwu dwa podstawowe języki konferencji: polski i angielski.

Cenimy sobie czynny udział wszystkich uczestników: nie tylko jako referentów, ale także jako dyskutantów i inspirujących badaczy, zapraszamy więc do aktywnego udziału w całej konferencji.

Zgłoszenia udziału i propozycje tematów wraz z abstraktem (do 300 słów), prosimy przesyłać poprzez formularz https://forms.gle/Cg54L5gAuBpBAHGE6 w terminie do 31 maja 2022 roku.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów spośród nadesłanych zgłoszeń. Autorzy zostaną powiadomieni o przyjęciu zgłoszeń w terminie do 5 czerwca.

Po konferencji planujemy wydanie recenzowanej monografii wieloautorskiej (20 pkt.) w Wydawnictwie UMCS.

Serdecznie zapraszamy!

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. ucz.

dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik

dr Renata Malesa

dr Grażyna Piechota

dr Kamil Stępień


Źródło:  https://www.facebook.com/events/3387629424799456

Aktualizacja:  2022-03-31