Edukacja włączająca - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Online


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy Państwa na konferencję w dniu 17 maja 2022 r. pt.

Edukacja włączająca – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Celem konferencji jest przedstawienie edukacji włączającej rozumianej jako określone podejście w procesie kształcenia i wychowania, zwiększającego szanse edukacyjne każdego jednego dziecka/ucznia. Edukacja włączająca to sposób organizacji i dostosowania procesu edukacji tak, aby uwzględniał różnorodność dzieci i uczniów związaną z ich specjalnymi potrzebami. To patrzenie na dziecko przez pryzmat jego potencjału ale też barier na które napotyka.

Podczas tej krótkiej – wprowadzającej konferencji, chcemy Państwu przybliżyć nie tylko terminologię edukacji włączającej, ale również zaprezentować kierunek zmian w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwłaszcza w przeprowadzanej w szkole ocenie funkcjonalnej.

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Tematyka:

  • Edukacja włączająca – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.
  • Ocena funkcjonalna jako nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom.

Cel: doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej.

Termin: 17 maja 2022 r. w godz. 10:00 – 12:00

Miejsce: konferencja online na platformie ClickMeeting

Liczba godzin: 3

Prowadzący: Sabina Furgoł, Jolanta Leśniak

Cena: udział bezpłatny


Źródło:  https://www.metis.pl/

Aktualizacja:  2022-05-09 13:29:19