Ogólnopolska konferencja naukowa online „Miasto – kultura, historia, społeczeństwo”


MINIONA -

Online

Koncepcje miasta mają, co oczywiste, długą, bogatą i niebywale fascynującą historię. Tym bardziej porywającą, że spajającą rozmaite rodzaje wizji, odnosząc się zresztą nie tylko do aktualnych w danym okresie mód bądź potrzeb estetycznych, ale również przywołując różne konstrukty i wyobrażenia miast przeszłości oraz przyszłości. Miasto i miejskość bywają odmiennie interpretowane, oglądane z konkretnych perspektyw, prezentowane w rozmaitych ujęciach, uwikłaniach w ideologie, filozofie etc. W mieście łączy się praxis zamieszkiwania z techne budowania, co być może stanowi o takiej atrakcyjności kategorii miasta jako metafory kulturowej — zasadnej zarówno do namysłu nad palimpsestowym nawarstwianiem się osadów historycznych w tkance miejskiej, jak i futurologicznej spekulacji. Miasto jednocześnie zdaje się schronieniem i domem, który w czasach zmierzchu antropocenu i ekokrytycznej wiwisekcji dorobku cywilizacyjnego homo sapiens okazuje się pułapką, stwarzającą przestrzeń dla nadużyć społecznych, ekonomicznych i politycznych. Mając to na uwadze, organizatorzy konferencji Miasto - kultura, historia, społeczeństwo zapraszają do podjęcia rozważań dotyczących m.in.:

·         miasto w kulturze (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, gry etc.);

·         miasto jako historia, pamięć, widmo; miasta historyczne

·         miasta i getta: od izolacjonizmu po apartheid;

·         miejskie przestrzenie; architektura i urbanistyka;

·         miasto w mediach i social mediach;

·         ekonomia i polityka miasta;

·         ekokrytyka: ekotopie, green cities i zachowywanie bioróżnorodności;

·         przedmieścia (suburbia), zamknięte osiedla i blokowiska;

·         miasto a społeczeństwo i jednostka;

·         miasta mityczne i zaginione; miasta fikcyjne;

·         miasto jako wspólnota: demonstracje, strajki, manifestacje;

·         miasto jako przestrzeń zagrożenia;

·         kultura miasta;

·         miasto a wieś;

·         genius loci;

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres miasto.ekonferencja@gmail.com mija 12 czerwca 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz email korespondencyjny.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma „Facta Ficta Journal” (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://mkhskonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2022-05-13 11:41:05