Ogólnopolska konferencja naukowa online "Początki i końce"


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Początek i koniec to dwa najbardziej znamienne aspekty w perspektywie zbiorowej, historycznej czy doświadczeń jednostkowych. Niekiedy wydarzenia te mają charakter traumatyzujący, ale też sygnalizować mogą kwestie zgoła odmienne. Tym, co łączy początek i koniec jest nie tylko inicjalizacja i finalizacja określonych wydarzeń, przedsięwzięć, cywilizacji, kultur, istnień etc., lecz także pamięć o nich, funkcjonująca w obiegu globalnym lub tylko pamięci indywidualnej. Pamięć zresztą pozostaje – zwłaszcza, jak się wydaje, w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb czytelniczych. Pamięć o początku i końcu jest wreszcie także i miejscem, stwarzającym przestrzeń do spotkań różnych czasów, różnych etnosów, różnych doświadczeń i różnych tożsamości. Mając na uwadze wszystkie te głosy, rozproszone w dyskursach kształtujących ponowoczesną świadomość kulturową, Organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad:

·         początek i koniec w wizjach kulturowych (literatura, film, serial, komiks, gry wideo, muzyka);

·         koncepcje początku i końca w filozofii, sztuce, naukach przyrodniczych – perspektywa historyczna i ponowoczesna;

·         cywilizacja wobec końca i początku;

·         początek i koniec w doświadczeniu jednostkowym (indywidualnym – rodzina, relacje bliskości, romanse, biografie, autobiografie etc.);

·         odnowa, rewitalizacja, nowy początek;

·         pamięć miejsc końca i początku;

·         wspomnienia i narracje wspomnieniowe (intymistyka, dzienniki, pamiętniki etc.);

·         kulturowe praktyki zapominania i przypominania, postpamięć;

·         dyskursy pamięci o końcu lub/ początku;

·         pamięć zbiorowa, społeczna i jednostkowa;

·         historyczne i fikcjonalne narracje początku i końca;

·         mity i legendy;

·         narracje kryzysu;

·         historie rodowe;

·         polityka, władze, demokracje, reżimy, tyranie – początki i końce;

·         wizje apokalipsy i estetyki postapokalipsy;

·         światy powstające z gruzów;

·         epidemie, katastrofy.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres pik.ekonferencja@gmail.com mija 19 czerwca 2022. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma naukowe „Facta Ficta Journal” (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http:// www.poczatekikonieckonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-05-13 11:45:58