Ogólnopolska Konferencja Naukowa KONFLIKTY SPOŁECZNE W ŚWIECIE DZIECKA - V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Sytuacje trudne w okresie dzieciństwa"


MINIONA -

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Studiów Edukacyjnych
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

W imieniu Zakładu Pedagogiki Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Konflikty społeczne w świecie dziecka”, prezentującejV Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z cyklu Sytuacje trudne w okresie dzieciństwa.

.

Konferencja została objęta patronatem:

– Prorektora kierującego Szkołą Nauk Społecznych UAM prof. dra hab. Zbyszko Melosika,

– Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. dr. hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej,

– Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,

– Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

.

W ramach cyklu "Sytuacje trudne w okresie dzieciństwa" odbyły się następujące wydarzenia konferencyjne:

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji życiowych” /Children in the face of difficult circumstances/

– Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Konflikt społeczny. Uwarunkowania – Specyfika – Przezwyciężanie – Skutki” 

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka” /Challenges in a child`s educational space/ 

– Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacje stresowe w przestrzeniach życiowych dziecka” 

.

ZARYS TEMATYKI

Problematyka konferencyjna proponowanego cyklu dotyczy szeroko ujmowanych sytuacji trudnych doświadczanych przez dzieci w okresie wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa.

Rzeczywistość współczesnego świata wielce pluralistyczna, nacechowana niedookreślonością, prowokująca wyzwalanie procesów rywalizacyjnych, antagonizujących stosunki interpersonalne, może powodować zdezorientowanie, zagubienie jednostek, poczucie zagrożenia, a zatem rozwój w ich życiu wielu sytuacji trudnych. Złożona przestrzeń otaczającej rzeczywistości implikowana przez przemiany społeczno-ekonomiczno-gospodarcze i polityczne wymagające ciągłego przystosowywania się do zmieniających się warunków, podejmowania się nowych, nierzadko nadmiernych, stresujących zadań i obowiązków, a przy tym ruchliwość, anonimowość życia, rozwój techniki skłaniający do spędzania wolnego czasu w izolacji od innych, jak i nasilenie się negatywnych zjawisk zagrażających rodzinie (np. wzrastająca liczba rozwodów, emigracja zarobkowa, uzależnienia) spowodowała zwiększenie się liczby czynników powodujących sytuacje trudne w życiu człowieka dorosłego, a tym bardziej w życiu dziecka.

Szczególnym obszarem sytuacji trudnych są konflikty społeczne (interpersonalne, grupowe) – bezpośrednio czy pośrednio doświadczane przez dzieci – które ze względu na charakter ponadkulturowy, ponadczasowy powinny w wyjątkowy sposób skupiać naszą uwagę. O naturalności, nieuchronności owych sytuacji stanowią różnice występujące między ludźmi i grupami społecznymi. Współczesna rzeczywistość nacechowana kategorią różnicy, wielością dyskursów, różnorodnością kultur, brakiem uniwersum akceptowanego przez wszystkich, wieloznacznością, „wypełniona” jest zatem konfliktem – sprzecznością, ścieraniem się wielorakich tendencji, celów, potrzeb i oczekiwań. W związku z powyższym rodzi się potrzeba „wychowania” do konfliktów, które zabezpiecza świat przed konfliktami trudno rozwiązywalnymi czy nierozwiązywalnymi, niezwykle eskalacyjnymi, prowadzącymi do destrukcji, niepokojów zagrażających stabilności współczesnego świata.

Nie do przecenienia wydaje się podjęcie wielopłaszczyznowej dyskusji w ujęciu interdyscyplinarnym: pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym i innych dyscyplin nad tym ważkim problemem, a przy tym uwzględnienie perspektywy dziecka oraz jej środowiskowych uwarunkowań (rodzinnych, przedszkolnych, szkolnych), bowiem skłonienie się ku najmłodszemu pokoleniu w tym zakresie jest inwestycją w tworzenie kultury konfliktu w światowej, globalnej społeczności.

Serdecznie zapraszamy więc do wielokierunkowej debaty teoretyków i praktyków nad powyżej nakreślonymi aspektami zjawisk konfliktowych, w celu przedyskutowania między innymi strategii rozwijających kompetencje nauczycieli, wychowawców, terapeutów, rodziców, dzieci w zakresie efektywnego zarządzania sytuacjami konfliktu, a w tym konstruktywnego radzenia sobie z nimi.

.

REJESTRACJA

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia do 28 stycznia 2023 r. przy wykorzystaniu formularza elektronicznego ( https://forms.gle/NKKv7z4pRGWd2F617 ).

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne bądź plakat naukowy będą zobligowani zarejestrować jego tytuł i abstrakt w formularzu rejestracji.

.

OPŁATA

Koszt udziału w konferencji wynosi 390 zł. Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa w konferencji, posiłki (przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację).

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać do 31 stycznia 2023 r.

Uczestnicy samodzielnie rezerwują oraz regulują koszty noclegów i przejazdów.

.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Bylibyśmy zaszczyceni obecnością Państwa na Konferencji.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

prof. dr hab. Małgorzata Cywińska

Sekretarz Konferencji

mgr inż. Anna Klichowska


Źródło:  http://dziecko.home.amu.edu.pl/konferencja/

Aktualizacja:  2022-11-28