I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna i polityka społeczna w obszarach miejskich i wiejskich”


MINIONA -

Kraków

Z okazji jubileuszu 10-lecia Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszamy na I Międzynarodową Konferencję Naukową Naukowa „Praca socjalna i polityka społeczna w obszarach miejskich i wiejskich”, która odbędzie się 5–6 czerwca 2023 roku w Krakowie.

Społeczeństwo ponowoczesne coraz częściej doświadcza także wielu kryzysów globalnych i lokalnych w postaci napięć międzynarodowych, przymusowych migracji spowodowanych konfliktami militarnymi, marginalizacji i wykluczenia społecznego, pandemii, zabijania i destrukcji życia człowieka. Nie obce są także kwestie społeczne związane z ubóstwem, bezdomnością, uzależnieniami, przestępczością, czy też zjawiskiem starzenia się społeczeństw. Nadto asumptem współczesnych czasów jest proekologiczna strategia. Te zjawiska w sposób szczególny przyjmują najwyższą rangę wyzwań stojących w obecnym czasie przed rządami i społeczeństwami. Analiza tych zjawisk wymaga pewnej uwagi w dychotomicznym podziale egzystencji człowieka uwarunkowanej zamieszkaniem w miejskich (zurbanizowanych) i wiejskich (zruralizowanych) środowiskach. W dynamice tych zmian istotne miejsce zajmują współczesne zjawiska lokujące się w przestrzeni pracy socjalnej i polityki społecznej.

Polityka społeczna na gruncie lokalnym, w ramach działalności państwa, samorządów i wielu innych organizacji pozarządowych, ukierunkowana jest na kształtowanie bytu człowieka, jego materialnego położenia, asekuracji przed ryzykami życiowymi jednostek socjalnie najsłabszych. W tym kontekście praca socjalna jawi się jako element polityki społecznej determinujący egzystencję jednostek i rodzin, szczególnie tych najsłabszych.

W ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Praca socjalna i polityka społeczna w obszarach miejskich i wiejskich”, proponujemy, by dyskusja toczyła się wokół specyfiki środowisk wiejskich i miejskich, poszukiwania wyzwań, podobieństw i różnic w polityce społecznej i pracy socjalnej realizowanych na wsi i mieście oraz nad społeczno-politycznymi, kulturowymi i ekonomicznymi ich uwarunkowaniami.


Źródło:  https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/nadchodzace-wydarzenia/697-i-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-praca-socjalna-i-polityka-spoleczna-w-obszarach-miejskich-i-wiejskich

Aktualizacja:  2023-01-24 09:35:02