Międzynarodowa Konferencja Retoryczna: "Retoryka dawniej i dziś. Inwencja - argumentacja - narracja"


MINIONA -

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji studencko-doktoranckiej, która odbędzie się w dniach 23-24 marca 2023 roku w formie hybrydowej. Organizatorami konferencji są Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL, Szkoła Doktorska KUL, Uczelniany Samorząd Studentów KUL oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL.Współczesną retorykę stosuje się na gruncie badań interdyscyplinarnych, praktyki prawniczej i obszaru biznesowego. Dlatego, poprzez słowa “inwencja”, “argumentacja” i “narracja” chcemy zwrócić uwagę na te charakterystyczne dla retoryki środowiska funkcjonowania. Tegoroczną konferencję podzieliliśmy na dwie części. Tematem pierwszego dnia będzie “Podmiotowość - Perswazja - Krytyczne Myślenie”. Prelegenci skupią się na problemach komunikacyjnych obecnych w aktualnych badaniach naukowych. Natomiast drugiego dnia zostanie przybliżona specyfika badań prowadzonych w inwencji, argumentacji i narracji retorycznej pod hasłem: “Retoryka dawniej i dziś. Inwencja - Argumentacja - Narracja”.Celem konferencji jest ukazanie spektrum zastosowań retoryki na płaszczyźnie różnych działalności człowieka: badawczej, prawniczej i przedsiębiorczej. Referaty mogą poruszać następujące zagadnienia:
1. Wielowymiarowość współczesnych badań komunikacji.
2. Możliwość aplikacji narzędzi retorycznych do praktyki prawnej.
3. Kulturowe i społeczne zastosowania współczesnej komunikacji retorycznej.Konferencja ma na celu również wymianę doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego, a także zdobywanie doświadczenia w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji rezultatów badań.

Facebook: https://fb.me/e/2fC2DOu2k

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz https://forms.gle/ABgJ9So4LvoNnCeB7.Czas zgłoszeń przedłużony do 16 lutego 2023.

--------------------------------------------------------------------------

We are pleased to invite you to participate in the international student-doctoral conference, which will take place on 23-24 March 2023 in a hybrid format. The conference is organised by the Department of Philosophy of Culture and Rhetoric (KUL), the Doctoral School (KUL), the University Student Association (KUL) and the Academic Club of Students of Applied Rhetoric (KUL).Contemporary rhetoric is applied to interdisciplinary research, legal practice and in the business field. Therefore, by using the words 'invention', 'argumentation' and 'narration' we wish to draw attention to these specific rhetorical operating environments. This year's conference was divided into two parts. The theme of the first day will be 'Subjectivity - Persuasion - Critical Thinking'. The speakers will focus on communication issues present in current research. Meanwhile, on the second day, the specifics of research being conducted in invention, argumentation and rhetorical narration will be presented under the topic: 'Rhetoric past and present. Invention - Argumentation - Narration'.The aim of the conference is to show the range of possible usages of rhetoric at the level of different human activities: research, law and entrepreneurship.
Papers may address the following topics:
1. The multidimensionality of contemporary communication research.
2. Possibilities of applying rhetorical tools to legal practice.
3. Cultural and social usages of contemporary rhetorical communication.The conference also aims to share knowledge and to present research results of young academics, as well as to gain experience in public speaking and in presenting research results.

Facebook: https://fb.me/e/2fC2DOu2k

Applications will be accepted via the form https://forms.gle/ABgJ9So4LvoNnCeB7.Submission time extended until 16 February 2023.


Źródło:  https://fb.me/e/2fC2DOu2k

Aktualizacja:  2023-02-12 18:00:54