III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii "Szkoła - Nauczyciel - Uczeń"


MINIONA -

Online

Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz elektroniczny zgłoszenia na konferencję dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: https://konferencjauczen.ansb.pl

 

Zgłoszenie na konferencję (załącznik nr 1 do komunikatu lub w formie elektronicznej) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca    2023 r. na adres: konferencjauczen@ansb.pl z dopiskiem: Konferencja UCZEŃ

 

·      Faktura zostanie wystawiona na życzenie uczestnika w ciągu 14 dni od wykonania przelewu (tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedniej rubryki w Karcie zgłoszenia).

·      Tekst przygotowany do druku należy nadsyłać do dnia 30 maja 2023 r.
Obrady konferencyjne planujemy prowadzić wokół wymienionych poniżej  obszarów tematycznych: 

1.       Uczeń wobec wymogów szybko zmieniającego się świata.

2.       Sukces edukacyjny współczesnego ucznia.

3.       Uczeń dorosły - „Uczeń przez całe życie – idea Lifelong learning”

4.       Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji.

5.       Uczeń niedostosowany społecznie i zagrożony niedostosowaniem społecznym.

6.       Uczeń obcojęzyczny w polskiej szkole.

7.       Uczeń z rodziny problemowej, niewydolnej wychowawczo, znajdującej się w kryzysie                     społeczno-ekonomicznym.

8.      Twórczość i kreatywność współczesnego ucznia.

9.      Uczeń w przestrzeni wirtualnej i medialnej.

10.     Zdrowie psychiczne uczniów w czasach pandemii i kryzysu.

11.     Uczeń wobec procesu wyrównywania szans edukacyjnych.

12.     Uczeń wobec potrzeby bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.

13.     Uczeń jako ważne ogniwo współpracy rodziny i środowiska szkolnego.

14.     Wartości w wychowaniu młodego pokolenia.

15.     Doradztwo edukacyjne w procesie przygotowania współczesnego ucznia do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.Źródło:  https://konferencjauczen.ansb.pl

Aktualizacja:  2023-02-16 10:27:15