Nauki humanistyczne i społeczne w perspektywie interdyscyplinarnej [NABÓR TEKSTÓW DO MONOGRAFII]


MINIONA -

Lublin

-------English below--------

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania tekstów (rozdziałów) do kolejnego tomu recenzowanej monografii zbiorowej pt. „Nauki humanistyczne i społeczne w perspektywie interdyscyplinarnej”. Do publikacji zakwalifikowane zostaną teksty z zakresu wszystkich dyscyplin wchodzących w skład nauk humanistycznych i społecznych, po uprzednio pozytywnym zrecenzowaniu tekstu. W przypadku pytań, czy dany tekst wpisywałby się w tematykę przygotowywanej publikacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Nabór tekstów do serii wydawniczej ma charakter ciągły - teksty tuż po odebraniu przekazywane są do recenzji, a tym samym po zebraniu minimalnej ich liczby, decyzją redaktora prowadzącego, dany tom może zostać zamknięty i przekazany do wydawnictwa celem wydania. Kolejne przesłane teksty wejdą do następnego tomu.

Gwarantujemy wydanie publikacji (jeden lub kilka tomów) maksymalnie do 30 września bieżącego roku. 

Swoje teksty mogą zgłaszać zarówno studenci, doktoranci, jak i pracownicy naukowi. Mogą oni przesyłać dowolną liczbę tekstów – za każdy kolejny obowiązuje taka sama opłata.

Język tekstów: polski, angielski, niemiecki, francuski, portugalski, hiszpański, ukraiński, rosyjski (istnieje możliwość publikacji tekstu w innym języku, niż wskazane, lecz będzie się to wiązało z pozyskaniem nowych recenzentów, co może nieznacznie wydłużyć prace redakcyjne).

Po przesłaniu, teksty zostaną przekazane do jednej recenzji w trybie blind-review. Po uzyskaniu negatywnej recenzji, redakcja zastrzega sobie możliwość odrzucenia tekstu lub po wprowadzeniu przez autora poprawek do przekazania do kolejnej recenzji. 

Zadaniem autorów będzie przesłanie tekstu (wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi) w przygotowanej przez siebie formie. Redaktorzy techniczni dostosują teksty do wymogów redakcyjnych.

Koszt publikacji tekstu: 350 zł (w tym: publikacja elektroniczna w formie open access na stronie wydawnictwa z wykazu MEiN, koszt prac redakcyjnych). Opłata pobierana jest wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej recenzji. 

Istnieje możliwość wystawienia faktury zwykłej lub faktury proforma z odroczonym terminem płatności (szczególnie w przypadku uzyskaniu dofinansowania na publikację z uczelni lub zwrotu kosztów za nią). 

Publikacja w formie elektronicznej wydana zostanie w wydawnictwie z aktualnego wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Wszelkie zaświadczenia (np. o przyjęciu do druku) wystawiamy w formie elektronicznej (na prośbę autora mogą zostać przesłane drogą pocztową w formie drukowanej). 

Wszystkie pytania dotyczące publikacji oraz teksty prosimy przesyłać bezpośrednio na adres e-mail: konf.mon.lublin@gmail.com 

-----------------------------------------------------------------------

Humanities and social sciences in an interdisciplinary perspective [CALL FOR PAPERS]

We warmly invite you to submit papers (chapters) for the next volume of the peer-reviewed group monograph entitled "Humanities and Social Sciences in an Interdisciplinary Perspective". Texts from all disciplines included in the humanities and social sciences will be eligible for publication, after the manuscript has been positively reviewed beforehand. If you have any questions as to whether a given paper would fit into the theme of the publication, you are welcome to contact us directly.

The call for papers is continuous - the papers are submitted for review immediately after receipt, and thus, once the minimum number of papers has been collected, by the decision of the editor-in-chief, a given volume may be closed and submitted to the publisher for publication. Subsequent submitted articles will be included in the next volume.

We guarantee publication (one or more volumes) by 30 September of this year at the latest.

Both students, postgraduates and academics may submit their texts. They may submit any number of texts - the same fee is charged for each additional text.

Language of texts: Polish, English, German, French, Portuguese, Spanish, Ukrainian, Russian (it is possible to publish a text in a language other than the one indicated, but this will involve obtaining new reviewers, which may lengthen the editorial work slightly).

After submission, papers will be submitted for one blind-review. After a negative review, the editors reserve the right to reject the text or, after the author has made adjustments, to submit it for another review.

It will be the authors' task to submit the text (including summary and keywords) in the form they have prepared. Technical editors will prepare texts against editorial requirements.

Cost of text publication: 80 EUR (including: open access digital publication on the website of the publishing house on the list of the Ministry of Science and Higher Education, cost of editorial work). The fee is charged only after a positive review.

It is possible to issue an invoice or a pro-forma invoice with a deferred payment date (especially in the case of obtaining funding for the publication from the university or reimbursement for it).

The electronic publication will be issued by a publishing house from the current list of the Ministry of Education and Science.

All certificates (e.g. of acceptance for publication) will be issued in electronic form.

Please send all questions concerning publication and texts directly to the following e-mail address: konf.mon.lublin@gmail.com.


Aktualizacja:  2023-04-30