Ogólnopolska konferencja naukowa „Akademia – edukacja, kultura, obyczaje, problemy”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wybrana przez organizatorów data nie jest rzecz jasna przypadkowa, bowiem w dniu tradycyjnego otwarcia nowego roku akademickiego, chcielibyśmy zaproponować namysł nad kondycją, działaniem, obyczajowością, problemami, kulturą oraz kwestiami organizacyjnymi i dydaktycznymi, które obecne są w życiu akademickim. Od wielu lat ulega ono przemianie nie tylko pod wpływem reform i polityki, lecz także zmian obyczajowych, mentalności zarówno wykładowców, studentów, jak i osób zajmujących się szeroko pojmowaną administracją. Wobec toczących się rozmaitych dyskusji, także online czy w prasie, organizatorzy konferencji zapraszają do podjęcia refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.:

·          kultura akademicka;

·          media i social media;

·          akademia w przedstawieniach kulturowych (literatura, film, serial etc.).

·          dydaktyka;

·          oferty studiów;

·          ośrodki akademickie;

·          zawód nauczyciela akademickiego;

·          życie naukowe;

·          dydaktyka online;

·          uczelnie prywatne;

·          publikacje; open access;

·          oceny pracowników; ewaluacje;

·          tradycje uniwersyteckie;

·          administrowanie i zarządzanie;

·          kierunki wiodące;

·          humanistyka a nauki ścisłe;

·          reformy i potrzeby zmian;

·          ekonomia – płace, wynagrodzenia;

·          granty;

·          badania i projekty;

·          technologie;

·          współpraca;

·          awanse zawodowe;

·          popularyzacja nauki;

·          plagiaty;

·          praktyki publikowania i praktyki wydawnicze;

·          biblioteki uczelniane;

·          nierówności, mobbing etc.

·          choroby zawodowe;

·          student a uczelnia;

·          studenci z niepełnosprawnościami a polityka uczelniana; wsparcie, trudności, polityka akademicka;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: akad.ekonferencja@gmail.com mija 19 września 2023 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://akadekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-08-31 00:13:54