II INTERNATIONAL CONFERENCE “Mythical Cosmos: Creation of the World”


MINIONA -

Uniwersytet Jagielloński
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

(English version below)

Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

Wydział Humanistyczny AGH

Zapraszają do udziału w:

II Międzynarodowej Konferencji

“Mythical Cosmos: Creation of the World”

odbywającej się w dniach 16-17 marca 2017 w Krakowie. „Mythical Cosmos” to seria konferencji których celem jest stworzenie platformy umożliwiającej spotkanie badaczy zajmujących się mitem klasycznym, mitologiami starożytnymi i przedchrześcijańskimi z naukowcami szukającymi mitu w kulturze popularnej, w sztuce, tekstach oraz zjawiskach współczesności. Zadaniem konferencji jest przedstawienie podobieństw i różnic między tymi światami – w kontekście konkretnych wątków i motywów. Tematem najbliższej konferencji jest Stworzenie Świata.

Zapraszamy do wysyłania abstraktów, podejmujących zagadnienia takie, jak:

- stworzenie świata w mitologiach, religiach i Nowych Ruchach Religijnych - treść mitów, komparatystyka, analiza tekstów klasycznych, mitologia współczesna, prezentacja badań, itp.

- klasyczne modele stworzenia świata - z jajka, przez samozapłodnienie, przez słowo, ex nihilo, kolejność kreacji, postać stwórcy, itp.

- nauka a religia - teoria wielkiego wybuchu, kreacjonizm, itp.

- cel kreacji człowieka - filozofia religii, problem teodycei, itp.

- stworzenie świata odbite w krajobrazie - geografia mityczna

- stworzenie świata w tekstach kultury - antropologia wizualna, muzyka, archeologia

- stworzenie świata w popkulturze - fantastyka, filmy i seriale, literatura piękna

- stworzenie nowego świata przez człowieka - np. powstanie Ameryki, mity założycielskie, stworzenie świata wirtualnego

- pochodzenie Polski i polska mitologia - mity, historiografia, sztuka.

Konferencja będzie się toczyć w językach angielskim i polskim. Nadesłane artykuły zostaną zrecenzowane i ukażą się jako odrębny  numer Periodyku Młodych Religioznawców Ex Nihilo oraz w specjalnej monografii.

Abstrakty - maksymalnie 250 słów, wraz z afiliacją autora - należy przesyłać do 15 stycznia 2017 na adres: mythicalcosmos.conference@gmail.com

Adres wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/379970725683387/

___________________________

Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University

The Faculty of Humanities, AGH – University of Science and Technology

Centre for Comparative Studies of Civilizations, Jagiellonian University

kindly invite you to apply to participate in:

II INTERNATIONAL CONFERENCE
“Mythical Cosmos: Creation of the World”

Our conference will be held on held on 16-17 March 2017 in Krakow, Poland. “Mythical Cosmos” is a series of conferences aimed to confront academics who investigate traditional cultures and ancient or pre-Christian mythologies with the ones focusing on modern day mythologies and arguing that there really is some mythical potential in popular culture, modern art, and in media. This is a conference on both changes and similarities in mythical/imaginary worldviews.

The topics we are looking for this year  include:

- world creation in various religions, mythologies and in New Religious Movements  – classical texts, comparative studies, modern mythology, research outlines, etc.

- classical models of creation - by word, ex nihilo, from an egg, by autogamy; order and scheme of creation, the figure of a creator, etc.

- science versus religion dilemma - Big Bang theory, evolution theory, creationism, etc.

- the aim of world creation – philosophy of religion, problem of theodicy, etc.

- creation of the world as an imprint on reality – mythical geography, anthropology of the landscape.

- creation of the world in science and culture – visual culture, music, archeology, etc.

- creation of the world in popular culture - fantasy and SF, films and TV shows, literature, etc.

- worlds created by humans – creation of America, founders myths, creation of virtual realities, etc.

- origins of Poland and polish mythology – in literature, historiography, art.

The conference will be held in English and Polish. Conference proceedings will be peer-reviewed and published in a special issue of Ex Nihilo Journal – at the Institute for the Study of Religions, and in a dedicated monography.

Please, send your paper proposals (up to 250 words), including your name and affiliation to: mythicalcosmos.conference@gmail.com

The deadline for abstracts is 15th of January 2017.

Facebook event:

https://www.facebook.com/events/379970725683387/


Źródło:  https://www.facebook.com/events/379970725683387/

Aktualizacja:  2017-03-02